Ono govore o neuspjehu socijalizma, ali gdje je taj uspjeh kapitalizma u Africi, Aziji i Latinskoj Americi?


ono-govore-o-neuspjehu-socijalizma-ali-gdje-taj-uspjeh-kapitalizma-u-africi-aziji-i-latinskoj-americi
fidel kastroonogovoreneuspjehusocijalizmaaligdjetajuspjehkapitalizmaafriciazijilatinskojamericiono govoregovore oo neuspjehuneuspjehu socijalizmaali gdjegdje jeje tajtaj uspjehuspjeh kapitalizmakapitalizma uu africiaziji ii latinskojlatinskoj americiono govore ogovore o neuspjehuo neuspjehu socijalizmaali gdje jegdje je tajje taj uspjehtaj uspjeh kapitalizmauspjeh kapitalizma ukapitalizma u africiaziji i latinskoji latinskoj americiono govore o neuspjehugovore o neuspjehu socijalizmaali gdje je tajgdje je taj uspjehje taj uspjeh kapitalizmataj uspjeh kapitalizma uuspjeh kapitalizma u africiaziji i latinskoj americiono govore o neuspjehu socijalizmaali gdje je taj uspjehgdje je taj uspjeh kapitalizmaje taj uspjeh kapitalizma utaj uspjeh kapitalizma u africi

Oni govore o neuspehu socijalizma, ali gde je uspeh kapitalizma u Africi, Aziji i Latinskoj Americi?Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu.Suštinski su filmovi ti koji su pokretali stvari u Americi od trenutka kad su smišljeni. Oni ti govore šta da radiš, kako to da radiš, kad da to radiš, kako da se osećaš u vezi toga, i kako da gledaš na to kako se osećaš u vezi toga.Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu.Cilj socijalizma je komunizam.Na početku ljubavi ljubavnici govore o budućnosti. Kad je ljubav na izmaku, govore o prošlosti.