Ono govore o neuspjehu socijalizma, ali gdje je taj uspjeh kapitalizma u Africi, Aziji i Latinskoj Americi?


ono-govore-o-neuspjehu-socijalizma-ali-gdje-taj-uspjeh-kapitalizma-u-africi-aziji-i-latinskoj-americi
fidel kastroonogovoreneuspjehusocijalizmaaligdjetajuspjehkapitalizmaafriciazijilatinskojamericiono govoregovore oo neuspjehuneuspjehu socijalizmaali gdjegdje jeje tajtaj uspjehuspjeh kapitalizmakapitalizma uu africiaziji ii latinskojlatinskoj americiono govore ogovore o neuspjehuo neuspjehu socijalizmaali gdje jegdje je tajje taj uspjehtaj uspjeh kapitalizmauspjeh kapitalizma ukapitalizma u africiaziji i latinskoji latinskoj americiono govore o neuspjehugovore o neuspjehu socijalizmaali gdje je tajgdje je taj uspjehje taj uspjeh kapitalizmataj uspjeh kapitalizma uuspjeh kapitalizma u africiaziji i latinskoj americiono govore o neuspjehu socijalizmaali gdje je taj uspjehgdje je taj uspjeh kapitalizmaje taj uspjeh kapitalizma utaj uspjeh kapitalizma u africi

Oni govore o neuspehu socijalizma, ali gde je uspeh kapitalizma u Africi, Aziji i Latinskoj Americi? -Fidel Kastro
oni-govore-o-neuspehu-socijalizma-ali-gde-uspeh-kapitalizma-u-africi-aziji-i-latinskoj-americi
Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu. -Sasha Guitry
ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Na početku ljubavi ljubavnici govore o budućnosti. Kad je ljubav na izmaku, govore o prošlosti. -Žorž Sand
na-poetku-ljubavi-ljubavnici-govore-o-budunosti-kad-ljubav-na-izmaku-govore-o-prolosti