Ono sa čime se suočavamo često izgleda nesavladivo. Međutim, tolike godine treninga i takmičenja su me naučile nečemu. Sva ta ponavljanja kada sam mislio da neću moći da podignem ni gram više naučila su me da smo zapravo mnogo jači nego što to mislimo.


ono-ime-se-suoavamo-esto-izgleda-nesavladivo-meutim-tolike-godine-treninga-i-takmienja-su-me-nauile-neemu-sva-ponavljanja-kada-sam-mislio-da-neu-moi
arnold Švarcenegeronočimesesuočavamočestoizgledanesavladivomeđutimtolikegodinetreningatakmičenjasumenaučilenečemusvaponavljanjakadasammisliodanećumoćipodignemgramvienaučilasmozapravomnogojačinegototomislimoono sasa čimečime sese suočavamosuočavamo čestočesto izgledaizgleda nesavladivotolike godinegodine treningatreninga ii takmičenjatakmičenja susu meme naučilenaučile nečemusva tata ponavljanjaponavljanja kadakada samsam misliomislio dada nećuneću moćimoći dada podignempodignem nini gramgram viševiše naučilanaučila susu meme dada smosmo zapravozapravo mnogomnogo jačijači negonego štoono sa čimesa čime sečime se suočavamose suočavamo čestosuočavamo često izgledačesto izgleda nesavladivotolike godine treningagodine treninga itreninga i takmičenjai takmičenja sutakmičenja su mesu me naučileme naučile nečemusva ta ponavljanjata ponavljanja kadaponavljanja kada samkada sam misliosam mislio damislio da nećuda neću moćineću moći damoći da podignemda podignem nipodignem ni gramni gram višegram više naučilaviše naučila sunaučila su mesu me dame da smoda smo zapravosmo zapravo mnogozapravo mnogo jačimnogo jači negojači nego štošto to mislimo

Sve je kao dobijanje radijuma. Moraš dovući mnogo i mnogo tona rude, da bi dobio gram onog što je pravo. -Miroslav Mika Antić
sve-kao-dobijanje-radijuma-mora-dovui-mnogo-i-mnogo-tona-rude-da-bi-dobio-gram-onog-to-pravo
Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja. -Miroslav Mika Antić
nisam-oseao-da-diram-u-e-kada-te-prvi-put-videh-i-poeleh-oduvek-bila-moja-vie-nego-to-sam-ja-svoj-i-vie-nego-i-sama-svoja
Do 13. godine sam mislio da je moje ime Ćuti. -Džo Namat
do-13-godine-sam-mislio-da-moje-ime-uti