Ono malo iskustva koje sam stekla u životu naučilo me da niko ničim ne gospodari, da je sve iluzija, a to važi kako za materijalna dobra tako i za duhovne vrijednosti. Ko je makar jednom izgubio nešto što je imao, a smatrao svojim neotuđivim posjedom, shvati da mu zapravo ništa ne pripada.


ono-malo-iskustva-koje-sam-stekla-u-ivotu-nauilo-me-da-niko-im-ne-gospodari-da-sve-iluzija-a-to-vai-kako-za-materijalna-dobra-tako-i-za-duhovne
paulo koeljoonomaloiskustvakojesamsteklaživotunaučilomedanikoničimnegospodarisveiluzijatovažikakozamaterijalnadobratakoduhovnevrijednostikomakarjednomizgubionetotoimaosmatraosvojimneotuđivimposjedomshvatimuzapravonitapripadaono malomalo iskustvaiskustva kojekoje samsam steklastekla uu životuživotu naučilonaučilo meme dada nikoniko ničimničim nene gospodarida jeje svesve iluzijavaži kakokako zaza materijalnamaterijalna dobradobra takotako ii zaza duhovneduhovne vrijednostiko jeje makarmakar jednomjednom izgubioizgubio neštonešto štošto jeje imaosmatrao svojimsvojim neotuđivimneotuđivim posjedomshvati dada mumu zapravozapravo ništaništa nene pripadaono malo iskustvamalo iskustva kojeiskustva koje samkoje sam steklasam stekla ustekla u životuu životu naučiloživotu naučilo menaučilo me dame da nikoda niko ničimniko ničim neničim ne gospodarida je sveje sve iluzijaa to važivaži kako zakako za materijalnaza materijalna dobramaterijalna dobra takodobra tako itako i zai za duhovneza duhovne vrijednostiko je makarje makar jednommakar jednom izgubiojednom izgubio neštoizgubio nešto štonešto što ješto je imaoa smatrao svojimsmatrao svojim neotuđivimsvojim neotuđivim posjedomshvati da muda mu zapravomu zapravo ništazapravo ništa neništa ne pripada

Revolucijama je zapravo potreban jedan pasivan elemenat, materijalna osnova. Teorija se ostvaruje u jednom narodu samo ukoliko odgovara ostvarenju njegovih potreba. -Karl Marks
revolucijama-zapravo-potreban-jedan-pasivan-elemenat-materijalna-osnova-teorija-se-ostvaruje-u-jednom-narodu-samo-ukoliko-odgovara-ostvarenju
Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno. -Paulo Koeljo
ponovo-sam-veran-svojim-snovima-i-to-taj-uas-zato-to-sve-ide-kako-sam-eleo-i-znam-da-e-uskoro-sve-biti-uniteno
Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir. -Ričard Prajor
u-jednom-trenutku-u-ivotu-sam-imao-sve-milione-dolara-vile-automobile-lepu-odeu-lepe-ene-i-bilo-koju-drugu-materijalnu-stvar-kojumoete-zamisliti-sada