Ono najčudnije kada ljudi umru su njihove cipele. To je najtužnija stvar. Kao da najveći deo njihove ličnosti ostaje u njihovim cipelama.


ono-najudnije-kada-ljudi-umru-su-njihove-cipele-to-najtunija-stvar-kao-da-najvei-deo-njihove-linosti-ostaje-u-njihovim-cipelama
Čarls bukovskiononajčudnijekadaljudiumrusunjihovecipeletonajtužnijastvarkaodanajvećideoličnostiostajenjihovimcipelamaono najčudnijenajčudnije kadakada ljudiljudi umruumru susu njihovenjihove cipeleje najtužnijanajtužnija stvarkao dada najvećinajveći deodeo njihovenjihove ličnostiličnosti ostajeostaje uu njihovimnjihovim cipelamaono najčudnije kadanajčudnije kada ljudikada ljudi umruljudi umru suumru su njihovesu njihove cipeleje najtužnija stvarkao da najvećida najveći deonajveći deo njihovedeo njihove ličnostinjihove ličnosti ostajeličnosti ostaje uostaje u njihovimu njihovim cipelamaono najčudnije kada ljudinajčudnije kada ljudi umrukada ljudi umru suljudi umru su njihoveumru su njihove cipelekao da najveći deoda najveći deo njihovenajveći deo njihove ličnostideo njihove ličnosti ostajenjihove ličnosti ostaje uličnosti ostaje u njihovimostaje u njihovim cipelamaono najčudnije kada ljudi umrunajčudnije kada ljudi umru sukada ljudi umru su njihoveljudi umru su njihove cipelekao da najveći deo njihoveda najveći deo njihove ličnostinajveći deo njihove ličnosti ostajedeo njihove ličnosti ostaje unjihove ličnosti ostaje u njihovimličnosti ostaje u njihovim cipelama

Ponekad ljudi ne žele čuti istinu jer ne žele da njihove iluzije budu uništene.
ponekad-ljudi-ne-ele-uti-istinu-jer-ne-ele-da-njihove-iluzije-budu-unitene
Biće je moralno onda kada je u stanju da posmatra svoja prošla dela i njihove uzroke- i da neke odobrava a neke ne. -Čarls Darvin
bie-moralno-onda-kada-u-stanju-da-posmatra-svoja-pro-dela-i-njihove-uzroke-i-da-neke-odobrava-a-neke-ne
Roditeljsko zadovoljstvo je tajno, kao što su tajne i njihove tuge i strahovi. -Fransis Bejkon
roditeljsko-zadovoljstvo-tajno-kao-to-su-tajne-i-njihove-tuge-i-strahovi