Ono sto je najljepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lijepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama isčezava, a ono što je dobro utrostruči se.


ono-sto-najljepe-na-iskrenoj-i-dubokoj-ljubavi-na-kojoj-sve-lijepo-to-da-u-odnosu-prema-onome-koga-volimo-nijedna-naa-mana-ne-dolazi-do-izraza
ivo andriconostonajljepenaiskrenojdubokojljubavikojojsvelijepotodaodnosupremaonomekogavolimonijednanaamananedolazidoizrazamnogotatozlonamaisčezavaonodobroutrostručiseono stosto jeje najljepšenajljepše nana iskrenojiskrenoj ii dubokojdubokoj ljubaviljubavi nana kojojkojoj jeje svesve lijepoje dada uu odnosuodnosu premaprema onomeonome kogakoga volimovolimo nijednanijedna našanaša manamana nene dolazidolazi dodo izrazamnogo štašta štošto jeje zlozlo uu namanama isčezavaono štošto jeje dobrodobro utrostručiutrostruči seono sto jesto je najljepšeje najljepše nanajljepše na iskrenojna iskrenoj iiskrenoj i dubokoji dubokoj ljubavidubokoj ljubavi naljubavi na kojojna kojoj jekojoj je sveje sve lijepoje da uda u odnosuu odnosu premaodnosu prema onomeprema onome kogaonome koga volimokoga volimo nijednavolimo nijedna našanijedna naša mananaša mana nemana ne dolazine dolazi dodolazi do izrazamnogo šta štošta što ješto je zloje zlo uzlo u namau nama isčezavaa ono štoono što ješto je dobroje dobro utrostručidobro utrostruči se

Ono što je najlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. -Ivo Andrić 
ono-to-najlepe-na-iskrenoj-i-dubokoj-ljubavi-na-kojoj-sve-lepo-to-da-u-odnosu-prema-onome-koga-volimo-nijedna-naa-mana-ne-dolazi-do-izraza
Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja. -Aristotel
ljubiti-znai-eleti-blinjemu-sve-ono-to-verujemo-da-dobro-i-to-zbog-ljubavi-prema-njemu-a-ne-zbog-sebeljublja
Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade
Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro