Ono sto nam najviše nedostaje u životu, to je neko ko bi nas prisiljavao da činimo ono što možemo.


ono-sto-nam-najvie-nedostaje-u-ivotu-to-neko-ko-bi-nas-prisiljavao-da-inimo-ono-to-moemo
tomas edisononostonamnajvienedostaježivotutonekokobinasprisiljavaodačinimoonotomožemoono stosto namnam najvišenajviše nedostajenedostaje uu životuje nekoneko koko bibi nasnas prisiljavaoprisiljavao dada činimočinimo onoono štošto možemoono sto namsto nam najvišenam najviše nedostajenajviše nedostaje unedostaje u životuje neko koneko ko biko bi nasbi nas prisiljavaonas prisiljavao daprisiljavao da činimoda činimo onočinimo ono štoono što možemoono sto nam najvišesto nam najviše nedostajenam najviše nedostaje unajviše nedostaje u životuje neko ko bineko ko bi nasko bi nas prisiljavaobi nas prisiljavao danas prisiljavao da činimoprisiljavao da činimo onoda činimo ono štočinimo ono što možemoono sto nam najviše nedostajesto nam najviše nedostaje unam najviše nedostaje u životuje neko ko bi nasneko ko bi nas prisiljavaoko bi nas prisiljavao dabi nas prisiljavao da činimonas prisiljavao da činimo onoprisiljavao da činimo ono štoda činimo ono što možemo

Pozvani smo da činimo saglasno svome zvanju, onoliko koliko možemo i koliko nam je Bog dao. Ni manje, ni više, a ono što mi ne uspemo da učinimo, to ostaje da učini Gospodin i nadopuni naše nedostatke.Nije važno ono što činimo povremeno, već ono što činimo dosledno.Ono što nas najviše plaši kod ludaka je njegov razuman razgovor.Samo ono što činimo iz ljubavi činimo slobodno, ma koliko patnje iz toga proizašlo.Što je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.Ono što nas na vidljivoj ljepoti ushićuje, uvijek je samo ono nevidljivo.