Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.


ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
borislav pekićonotomoradabudenijenesrećanesrećasamoononebitiipaksedogodinesrećuuvekizazivajuljudiprirodavladaonimbitimoraono štošto moramora dada budebude nijenije nesrećanesreća jeje samosamo onoono štošto nene moramora bitiipak sese dogodinesreću uvekuvek izazivajuizazivaju ljudipriroda vladavlada onimonim štošto bitibiti moraono što morašto mora damora da budeda bude nijebude nije nesrećanesreća je samoje samo onosamo ono štoono što nešto ne morane mora bitia ipak seipak se dogodinesreću uvek izazivajuuvek izazivaju ljudipriroda vlada onimvlada onim štoonim što bitišto biti mora

Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha. -Roza Parks
ja-sam-tokom-godina-nauila-da-kada-um-sre-to-ponitava-strah-jer-sve-to-mora-biti-uraeno-mora-biti-uraeno-bez-straha
Ono što nije besmisleno je period u međuvremenu, čekanje između seksa i ljubavi - suočavanje sa onim kvalitetnim što je preostalo - tada ne smeš biti ogorčen. -Čarls Bukovski
ono-to-nije-besmisleno-period-u-meuvremenu-ekanje-izmeu-seksa-i-ljubavi-suoavanje-onim-kvalitetnim-to-preostalo-tada-ne-sme-biti-ogor
Knjiga mora biti poput sjekire za smrznuta mora unutar nas samih. -Franc Kafka
knjiga-mora-biti-poput-sjekire-za-smrznuta-mora-unutar-nas-samih