Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.


ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
borislav pekićonotomoradabudenijenesrećanesrećasamoononebitiipaksedogodinesrećuuvekizazivajuljudiprirodavladaonimbitimoraono štošto moramora dada budebude nijenije nesrećanesreća jeje samosamo onoono štošto nene moramora bitiipak sese dogodinesreću uvekuvek izazivajuizazivaju ljudipriroda vladavlada onimonim štošto bitibiti moraono što morašto mora damora da budeda bude nijebude nije nesrećanesreća je samoje samo onosamo ono štoono što nešto ne morane mora bitia ipak seipak se dogodinesreću uvek izazivajuuvek izazivaju ljudipriroda vlada onimvlada onim štoonim što bitišto biti mora

Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha.Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Kasno je, sećanja, uzalud se javljate, beskorisne su vaše nemoćne utehe i podsećanja na ono što je moglo biti jer što nije bilo, nije ni moglo biti, a uvek izgleda lepo ono što se nije ostvarilo.Lakše je biti ministar no berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Ono što nije besmisleno je period u međuvremenu, čekanje između seksa i ljubavi - suočavanje sa onim kvalitetnim što je preostalo - tada ne smeš biti ogorčen.Knjiga mora biti poput sjekire za smrznuta mora unutar nas samih.