Ono što nam je potrebno kako bi smo bili slobodni jeste ljubav; ona ima snagu da s radošću nosi breme sveta.


ono-to-nam-potrebno-kako-bi-smo-bili-slobodni-jeste-ljubav-ona-ima-snagu-da-s-radou-nosi-breme-sveta
rabindranat tagoronotonampotrebnokakobismobilislobodnijesteljubavonaimasnagudaradoćunosibremesvetaono štošto namnam jeje potrebnopotrebno kakokako bibi smosmo bilibili slobodnislobodni jestejeste ljubavona imaima snagusnagu dada ss radošćuradošću nosinosi bremebreme svetaono što namšto nam jenam je potrebnoje potrebno kakopotrebno kako bikako bi smobi smo bilismo bili slobodnibili slobodni jesteslobodni jeste ljubavona ima snaguima snagu dasnagu da sda s radošćus radošću nosiradošću nosi bremenosi breme svetaono što nam ješto nam je potrebnonam je potrebno kakoje potrebno kako bipotrebno kako bi smokako bi smo bilibi smo bili slobodnismo bili slobodni jestebili slobodni jeste ljubavona ima snagu daima snagu da ssnagu da s radošćuda s radošću nosis radošću nosi bremeradošću nosi breme svetaono što nam je potrebnošto nam je potrebno kakonam je potrebno kako bije potrebno kako bi smopotrebno kako bi smo bilikako bi smo bili slobodnibi smo bili slobodni jestesmo bili slobodni jeste ljubavona ima snagu da sima snagu da s radošćusnagu da s radošću nosida s radošću nosi bremes radošću nosi breme sveta

Svi se pokoravamo zakonima da bi smo bili slobodni. -Ciceron
svi-se-pokoravamo-zakonima-da-bi-smo-bili-slobodni
Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi. -Herman Hese
sre-smo-samo-onda-kada-od-sutranjeg-dana-ne-traimo-a-od-dananjega-zahvalnou-primamo-ono-to-nam-nosi