Ono što je prošlo više ne postoji, ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto, u toj tački je sav naš život.


ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-pa-onda-postoji-samo-ona-ka-u-kojoj-se-sastaju-prolo-i-budue-eto-u-toj-ki-sav-na-ivot
lav nikolajevič tolstojonotoprolovienepostojionoćebitijonijedolopataondapostojisamoonatačkakojojsesastajubudućeetotojtačkisavnaživotono štošto jeje prošloprošlo viševiše nene postojiono štošto ćeće bitibiti jošjoš nijenije došlopa štašta ondaonda postojisamo onaona tačkatačka uu kojojkojoj sese sastajusastaju prošloprošlo ii budućeu tojtoj tačkitački jeje savsav našnaš životono što ješto je prošloje prošlo višeprošlo više neviše ne postojiono što ćešto će bitiće biti jošbiti još nijejoš nije došlopa šta ondašta onda postojisamo ona tačkaona tačka utačka u kojoju kojoj sekojoj se sastajuse sastaju prošlosastaju prošlo iprošlo i budućeu toj tačkitoj tački jetački je savje sav našsav naš život

Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo
Strastvenim verovanjem u nešto što još uvek ne postoji, mi to stvaramo. Sve što ne postoji je ono što nismo dovoljno želeli. -Franc Kafka
strastvenim-verovanjem-u-neto-to-jo-uvek-ne-postoji-mi-to-stvaramo-sve-to-ne-postoji-ono-to-nismo-dovoljno-eleli
Uzmite šaku svežeg pepela ili bilo čega što je prošlo i videćete da je to još uvek vatra ili da to može biti. -Branko Miljković
uzmite-aku-sveeg-pepela-ili-bilo-ega-to-prolo-i-videete-da-to-jo-uvek-vatra-ili-da-to-moe-biti
Historičar i romanopisac međusobno razmjenjuju istine, izmišljotine i laži. Jedan da bi oživio ono što više ne postoji, a drugi da bi učinio uvjerljivim ono što nikada nije ni postojalo. -Antoine de Rivarol
historiar-i-romanopisac-meusobno-razmjenjuju-istine-izmiljotine-i-i-jedan-da-bi-oivio-ono-to-vie-ne-postoji-a-drugi-da-bi-uinio-uvjerljivim-ono-to
Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće. -Ivo Andric
ono-to-nije-to-ne-moe-i-ne-treba-da-bude-bilo-jae-od-onog-to-jeste-i-to-postoji-oigledno-stvarno-i-jedino-mogue
Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti. -Leonardo da Vinči
kada-dotaknete-vodu-u-reci-ono-to-ste-dotakli-zadnje-od-onoga-to-prolo-i-prvo-od-onoga-to-e-doi-tako-i-sadanjosti