Onog dana kad pomislite da nema ništa za popraviti u igri je žalostan dan za svakog igrača.


onog-dana-kad-pomislite-da-nema-za-popraviti-u-igri-alostan-dan-za-svakog-igraa
lionel mesionogdanakadpomislitedanemanitazapopravitiigrižalostandansvakogigračaonog danadana kadkad pomislitepomislite dada nemanema ništaništa zaza popravitipopraviti uu igriigri jeje žalostanžalostan dandan zaza svakogsvakog igračaonog dana kaddana kad pomislitekad pomislite dapomislite da nemada nema ništanema ništa zaništa za popravitiza popraviti upopraviti u igriu igri jeigri je žalostanje žalostan danžalostan dan zadan za svakogza svakog igračaonog dana kad pomislitedana kad pomislite dakad pomislite da nemapomislite da nema ništada nema ništa zanema ništa za popravitiništa za popraviti uza popraviti u igripopraviti u igri jeu igri je žalostanigri je žalostan danje žalostan dan zažalostan dan za svakogdan za svakog igračaonog dana kad pomislite dadana kad pomislite da nemakad pomislite da nema ništapomislite da nema ništa zada nema ništa za popravitinema ništa za popraviti uništa za popraviti u igriza popraviti u igri jepopraviti u igri je žalostanu igri je žalostan danigri je žalostan dan zaje žalostan dan za svakogžalostan dan za svakog igrača

Ako čovek svakog dana stoji na ivici i gleda u provaliju, jednog dana će i provalija pogledati u njega. -Fridrih Niče
ako-ovek-svakog-dana-stoji-na-ivici-i-gleda-u-provaliju-jednog-dana-e-i-provalija-pogledati-u-njega
Prvog dana gost je cvetak, drugog dana slavuj, a treći dan-uzmi štap i udri. -Ruske poslovice
prvog-dana-gost-cvetak-drugog-dana-slavuj-a-trei-danuzmi-tap-i-udri
Mrzim kad u kući nema ništa slatko osim mene.
mrzim-kad-u-kui-nema-slatko-osim-mene