Onoga dana kada nauka počne proučavati nefizikalne (duhovne) pojave, u deset godina napredovaće više nego u ranijim vekovima svoje istorije.


onoga-dana-kada-nauka-pone-prouavati-nefizikalne-duhovne-pojave-u-deset-godina-napredovae-vie-nego-u-ranijim-vekovima-svoje-istorije
nikola teslaonogadanakadanaukapočneproučavatinefizikalneduhovnepojavedesetgodinanapredovaćevienegoranijimvekovimasvojeistorijeonoga danadana kadakada naukanauka počnepočne proučavatiproučavati nefizikalnenefizikalne (duhovne)(duhovne) pojaveu desetdeset godinagodina napredovaćenapredovaće viševiše negonego uu ranijimranijim vekovimavekovima svojesvoje istorijeonoga dana kadadana kada naukakada nauka počnenauka počne proučavatipočne proučavati nefizikalneproučavati nefizikalne (duhovne)nefizikalne (duhovne) pojaveu deset godinadeset godina napredovaćegodina napredovaće višenapredovaće više negoviše nego unego u ranijimu ranijim vekovimaranijim vekovima svojevekovima svoje istorijeonoga dana kada naukadana kada nauka počnekada nauka počne proučavatinauka počne proučavati nefizikalnepočne proučavati nefizikalne (duhovne)proučavati nefizikalne (duhovne) pojaveu deset godina napredovaćedeset godina napredovaće višegodina napredovaće više negonapredovaće više nego uviše nego u ranijimnego u ranijim vekovimau ranijim vekovima svojeranijim vekovima svoje istorijeonoga dana kada nauka počnedana kada nauka počne proučavatikada nauka počne proučavati nefizikalnenauka počne proučavati nefizikalne (duhovne)počne proučavati nefizikalne (duhovne) pojaveu deset godina napredovaće višedeset godina napredovaće više negogodina napredovaće više nego unapredovaće više nego u ranijimviše nego u ranijim vekovimanego u ranijim vekovima svojeu ranijim vekovima svoje istorije

Često jedan dan koji se napolju provede, donosi više novosti nego deset godina za kojih se kod kuće ostane. -Anatol Frans
esto-jedan-dan-koji-se-napolju-provede-donosi-vie-novosti-nego-deset-godina-za-kojih-se-kod-kue-ostane
Čovek je fragment prirode, a ne vlastite istorije. Pre njegove pojave priroda se iskazuje kao sistem nenarušene ravnoteže. Pojavom čovekove inteligencije situacija u prirodi se menja. -Borislav Pekić
ovek-fragment-prirode-a-ne-vlastite-istorije-pre-njegove-pojave-priroda-se-iskazuje-kao-sistem-nenaruene-ravnotee-pojavom-ovekove-inteligencije