Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime.


onome-ko-jednom-vladao-nad-drugima-nesnosna-vlast-svakog-drugog-nad-njime
konfučijeonomekojednomvladaonaddrugimanesnosnavlastsvakogdrugognjimeonome koko jeje jednomjednom vladaovladao nadnad drugimanesnosna jeje vlastvlast svakogsvakog drugogdrugog nadnad njimeonome ko jeko je jednomje jednom vladaojednom vladao nadvladao nad drugimanesnosna je vlastje vlast svakogvlast svakog drugogsvakog drugog naddrugog nad njimeonome ko je jednomko je jednom vladaoje jednom vladao nadjednom vladao nad drugimanesnosna je vlast svakogje vlast svakog drugogvlast svakog drugog nadsvakog drugog nad njimeonome ko je jednom vladaoko je jednom vladao nadje jednom vladao nad drugimanesnosna je vlast svakog drugogje vlast svakog drugog nadvlast svakog drugog nad njime

Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima. -Jovan Dučić
ljubomora-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-nad-drugima
Vladati nad sobom najveća je vlast. -Seneka
vladati-nad-sobom-najvea-vlast
Ko ima vlast nad samim sobom, može da ide uzdignutog čela. -Sofokle
ko-ima-vlast-nad-samim-sobom-moe-da-ide-uzdignutog-ela
Opasno je naginjati se nad tuđom prazninom, a u pustoj želji da se u njoj, kao na dnu bunara ogleda svoje vlastito lice; jer i to je taština. Taština nad taštinama. -Danilo Kiš
opasno-naginjati-se-nad-om-prazninom-a-u-pustoj-elji-da-se-u-njoj-kao-na-dnu-bunara-ogleda-svoje-vlastito-lice-jer-i-to-tina-tatina-nad-tinama
Ljubav je najveće nespokojstvo i nasilje nad sobom i drugima. -Jovan Dučić
ljubav-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-drugima