Onome ko voli, nije potreban seks da bi se osećao lepo. Dve osobe koje su zajedno i koje se vole, trebaju izjednačiti svoje satove strpljivo, uz igre i pozorišne predstave, sve dok ne shvate da je seks mnogo više od susreta: to je zagrljaj u genitalnom delu tela.


onome-ko-voli-nije-potreban-seks-da-bi-se-oseao-lepo-dve-osobe-koje-su-zajedno-i-koje-se-vole-trebaju-izjednaiti-svoje-satove-strpljivo-uz-igre-i
paulo koeljoonomekovolinijepotrebanseksdabiseosećaolepodveosobekojesuzajednovoletrebajuizjednačitisvojesatovestrpljivouzigrepozorinepredstavesvedokneshvatemnogovieodsusretatozagrljajgenitalnomdelutelaonome koko volinije potrebanpotreban seksseks dada bibi sese osećaoosećao lepodve osobeosobe kojekoje susu zajednozajedno ii kojekoje sese voletrebaju izjednačitiizjednačiti svojesvoje satovesatove strpljivouz igreigre ii pozorišnepozorišne predstavesve dokdok nene shvateshvate dada jeje seksseks mnogomnogo viševiše odod susretaje zagrljajzagrljaj uu genitalnomgenitalnom deludelu telaonome ko volinije potreban sekspotreban seks daseks da bida bi sebi se osećaose osećao lepodve osobe kojeosobe koje sukoje su zajednosu zajedno izajedno i kojei koje sekoje se voletrebaju izjednačiti svojeizjednačiti svoje satovesvoje satove strpljivouz igre iigre i pozorišnei pozorišne predstavesve dok nedok ne shvatene shvate dashvate da jeda je seksje seks mnogoseks mnogo višemnogo više odviše od susretaje zagrljaj uzagrljaj u genitalnomu genitalnom delugenitalnom delu tela

Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.
previe-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-da-bi-kupili-stvari-koje-im-ne-trebaju-kako-bi-zadivili-ljude-koje-ne-vole
Od pilula za spavanje je za spavanje mnogo delotvorniji seks. xD
od-pilula-za-spavanje-za-spavanje-mnogo-delotvorniji-seks-xd
Ljubav je odgovor, ali dok čekate na odgovor, seks postavlja neka dosta dobra pitanja. -Vudi Alen
ljubav-odgovor-ali-dok-ekate-na-odgovor-seks-postavlja-neka-dosta-dobra-pitanja