Opasno je da budete iskreni ako niste i glupi.


opasno-da-budete-iskreni-ako-niste-i-glupi
bernard shawopasnodabudeteiskreniakonisteglupiopasno jeje dada budetebudete iskreniiskreni akoako nisteniste ii glupiopasno je daje da budeteda budete iskrenibudete iskreni akoiskreni ako nisteako niste iniste i glupiopasno je da budeteje da budete iskrenida budete iskreni akobudete iskreni ako nisteiskreni ako niste iako niste i glupiopasno je da budete iskrenije da budete iskreni akoda budete iskreni ako nistebudete iskreni ako niste iiskreni ako niste i glupi

Imajte smjelosti da budete drugačiji, ali naučite da to budete ne skrećući pažnju na sebe.Nema neke koristi od sletanja na Mars ako smo glupi.Nikad nećete biti sretni ako nastavite istraživati od čega se sreća sastoji. Nikad nećete živjeti ako budete tražili smisao života.…ako niste zadovoljni sobom…idite u predsoblje…Jebes ljubav ako se niste brisali iz prijatelja! :)Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim.