Opasno je razgovarati s lijepom ženom, jer svaki pokret njenog lica izgleda kao pokret ljubavi.


opasno-razgovarati-s-lijepom-enom-jer-svaki-pokret-njenog-lica-izgleda-kao-pokret-ljubavi
niccolo tommaseoopasnorazgovaratilijepomženomjersvakipokretnjenoglicaizgledakaoljubaviopasno jeje razgovaratirazgovarati ss lijepomlijepom ženomjer svakisvaki pokretpokret njenognjenog licalica izgledaizgleda kaokao pokretpokret ljubaviopasno je razgovaratije razgovarati srazgovarati s lijepoms lijepom ženomjer svaki pokretsvaki pokret njenogpokret njenog licanjenog lica izgledalica izgleda kaoizgleda kao pokretkao pokret ljubaviopasno je razgovarati sje razgovarati s lijepomrazgovarati s lijepom ženomjer svaki pokret njenogsvaki pokret njenog licapokret njenog lica izgledanjenog lica izgleda kaolica izgleda kao pokretizgleda kao pokret ljubaviopasno je razgovarati s lijepomje razgovarati s lijepom ženomjer svaki pokret njenog licasvaki pokret njenog lica izgledapokret njenog lica izgleda kaonjenog lica izgleda kao pokretlica izgleda kao pokret ljubavi

Tajne operacije su ključne za ratovanje. Na njima se bazira svaki pokret armije.Sva je moja ljubav ispunjena s tobom, kao tamna gora studenom tišinom, kao morsko bezdno neprovidnom tminom, kao večni pokret nevidljivim dobom.Ja nisam komunista, niti je to revolucionarni pokret.Suzu slanu sa njenog lica obriši i voli je.Ljudima ne mogu udahnuti svoju ljubav i oni ne mogu da mi je vrate. Gledaju me hladno, sumnjičavo odmjeravaju opasnost koja im od mene prijeti i zatvoreni svakako, zatvaraju se još više na prvu neočekivanu riječ, na prvi nenaviknut pokret, ili odmah napadaju, braneći se jer više vole da ubiju nego da strahuju.Opasno je naginjati se nad tuđom prazninom, a u pustoj želji da se u njoj, kao na dnu bunara ogleda svoje vlastito lice; jer i to je taština. Taština nad taštinama.