Opet sam sam. Možda je i najbolje tako, ne očekujes pomoć i ne bojiš se izdaje. Sam. Učiniću sve što mogu, ne uzdajući se u podršku koje nema, i onda je sve moje što postignem, i zlo i dobro.


opet-sam-sam-moda-i-najbolje-tako-ne-oekujes-pomo-i-ne-boji-se-izdaje-sam-uiniu-sve-to-mogu-ne-uzdajui-se-u-podrku-koje-nema-i-onda-sve-moje-to
meša selimovićopetsamsammoždanajboljetakoneočekujespomoćbojiseizdajesamučinićusvetomoguuzdajućipodrkukojenemaondamojepostignemzlodobroopet samsam sammožda jei najboljenajbolje takone očekujesočekujes pomoćpomoć ii nene bojišbojiš sese izdajeučiniću svesve štošto mogune uzdajućiuzdajući sese uu podrškupodršku kojekoje nemai ondaonda jeje svesve mojemoje štošto postignemi zlozlo ii dobroopet sam sammožda je ije i najboljei najbolje takone očekujes pomoćočekujes pomoć ipomoć i nei ne bojišne bojiš sebojiš se izdajeučiniću sve štosve što mogune uzdajući seuzdajući se use u podrškuu podršku kojepodršku koje nemai onda jeonda je sveje sve mojesve moje štomoje što postignemi zlo izlo i dobro

Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem.Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno.