Opis nije opisano; ja mogu opisati planinu, ali opis nije planina, i ako se uhvatiš u opis, kao što većina ljudi čini, onda nikada nećeš videti planinu.


opis-nije-opisano-ja-mogu-opisati-planinu-ali-opis-nije-planina-i-ako-se-uhvati-u-opis-kao-to-veina-ljudi-ini-onda-nikada-nee-videti-planinu
džidu krišnamurtiopisnijeopisanojamoguopisatiplaninualiopisplaninaakoseuhvatiopiskaotovećinaljudičiniondanikadanećevidetiplaninuopis nijenije opisanoja mogumogu opisatiopisati planinuali opisopis nijenije planinai akoako sese uhvatišuhvatiš uu opiskao štošto većinavećina ljudiljudi činionda nikadanikada nećešnećeš videtivideti planinuopis nije opisanoja mogu opisatimogu opisati planinuali opis nijeopis nije planinai ako seako se uhvatišse uhvatiš uuhvatiš u opiskao što većinašto većina ljudivećina ljudi činionda nikada nećešnikada nećeš videtinećeš videti planinu

Mogao bih je jednostavno opisati kao tihu i razložnu osobu punu razumevanja, ali, ruku na srce, to bi bio sasvim pogrešan opis. -Đorđe Balašević
mogao-bih-jednostavno-opisati-kao-tihu-i-razlonu-osobu-punu-razumevanja-ali-ruku-na-srce-to-bi-bio-sasvim-pogrean-opis
Svakog dana ponesi kantu zemlje na jedno mesto – i sagradićeš planinu. -Konfučije
svakog-dana-ponesi-kantu-zemlje-na-jedno-mesto-i-sagradie-planinu
Svakog dana ponesi kanticu zemlje na jedno mjesto i sagradit ćeš planinu. -Konfučije
svakog-dana-ponesi-kanticu-zemlje-na-jedno-mjesto-i-sagradit-e-planinu