Opraštam ti svaku suzu, svaki udarac i svu bol. Da bolji sam čovjek od tebe i opraštam ti, ali ne zaboravljam. I baš kao kad preživiš tešku nesreću i oporaviš se, rane zacijele ali ožiljci ostanu da te vječno sjećaju na ono što je bilo. Baš kao i moja sjećanja.


opratam-ti-svaku-suzu-svaki-udarac-i-svu-bol-da-bolji-sam-ovjek-od-tebe-i-opratam-ti-ali-ne-zaboravljam-i-ba-kao-kad-preivi-teku-nesreu-i-oporavi-se
milica jakovljević mir-jamopratamtisvakusuzusvakiudaracsvuboldaboljisamčovjekodtebeopratamtialinezaboravljambakaokadpreživitekunesrećuoporaviseranezacijeleožiljciostanudatevječnosjećajunaonotobilobamojasjećanjaopraštam titi svakusvaku suzusvaki udaracudarac ii svusvu bolda boljibolji samsam čovjekčovjek odod tebetebe ii opraštamopraštam tiali nene zaboravljami bašbaš kaokao kadkad preživišpreživiš teškutešku nesrećunesreću ii oporavišoporaviš serane zacijelezacijele aliali ožiljciožiljci ostanuostanu dada tete vječnovječno sjećajusjećaju nana onoono štošto jeje bilobaš kaokao ii mojamoja sjećanjaopraštam ti svakuti svaku suzusvaki udarac iudarac i svui svu bolda bolji sambolji sam čovjeksam čovjek odčovjek od tebeod tebe itebe i opraštami opraštam tiali ne zaboravljami baš kaobaš kao kadkao kad preživiškad preživiš teškupreživiš tešku nesrećutešku nesreću inesreću i oporaviši oporaviš serane zacijele alizacijele ali ožiljciali ožiljci ostanuožiljci ostanu daostanu da teda te vječnote vječno sjećajuvječno sjećaju nasjećaju na onona ono štoono što ješto je bilobaš kao ikao i mojai moja sjećanja

Mrzio sam svaku minutu svoga treninga, ali sam govorio: „Ne odustaj! Sada se pati, ali živi ostatak svoga života kao šampion.“ -Muhamed Ali
mrzio-sam-svaku-minutu-svoga-treninga-ali-sam-govorio-ne-odustaj-sada-se-pati-ali-ivi-ostatak-svoga-ivota-kao-ampion