Opsesivna ljubav tiče se i toga da čovek sebe shvata previše ozbiljno, pa tako i svoja osećanja.


opsesivna-ljubav-tie-se-i-toga-da-ovek-sebe-shvata-previe-ozbiljno-pa-tako-i-svoja-oseanja
orhan pamukopsesivnaljubavtičesetogadačoveksebeshvataprevieozbiljnopatakosvojaosećanjaopsesivna ljubavljubav tičetiče sese ii togatoga dada čovekčovek sebesebe shvatashvata previšepreviše ozbiljnopa takotako ii svojasvoja osećanjaopsesivna ljubav tičeljubav tiče setiče se ise i togai toga datoga da čovekda čovek sebečovek sebe shvatasebe shvata previšeshvata previše ozbiljnopa tako itako i svojai svoja osećanjaopsesivna ljubav tiče seljubav tiče se itiče se i togase i toga dai toga da čovektoga da čovek sebeda čovek sebe shvatačovek sebe shvata previšesebe shvata previše ozbiljnopa tako i svojatako i svoja osećanjaopsesivna ljubav tiče se iljubav tiče se i togatiče se i toga dase i toga da čoveki toga da čovek sebetoga da čovek sebe shvatada čovek sebe shvata previšečovek sebe shvata previše ozbiljnopa tako i svoja osećanja

Svaka inteligentnija vrsta humora započinje time da čovek samoga sebe ne shvata ozbiljno.Pretpostvljam da sam pošteno plakao, naročito kada nema drugog načina da obuzdam svoja osećanja. Znam da muškarci ne treba da plaču, ali ja mislim da je to pogrešno. Plakanje je za mene bio način da izbacim iz sebe stvari koje su duboko, duboko zakopane. Kada pevam onda često plačem. Plakanje je osećanje, a imati osećanja znači biti čovek. O da, ja plačem.Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno.Iznova je verovala u ljubav, ubeđena u svoja osećanja, ali toliko se puta već razočarala da ni u šta više nije mogla biti sigurna.Svaki čovek shvata kada se nalazi u opasnosti; počinje neobično da se ponaša, da sluti, da njuši nešto u vazduhu. I pokušava samog sebe da zavara, jer misli da neće uspeti da se suoči sa situacijom. Oni su se zavarali sve do sada; ali uvek nastupi jedan trenutak kada čovek mora da pogleda istini u oči.Najviši cilj ljudskog bića je da shvati potpunu ljubav. Ljubav nije u drugome, već u svakom od nas i mi je sami u sebi budimo. Međutim, da bismo je probudili, potreban nam je drugi. Univerzum jedino ima smisao ukoliko imamo nekoga s kim ćemo deliti svoja osećanja.