Optimista veruje u smak sveta, dok pesimista ni u to ne može da se pouzda.


optimista-veruje-u-smak-sveta-dok-pesimista-u-to-ne-moe-da-se-pouzda
petar lazićoptimistaverujesmaksvetadokpesimistatonemožedasepouzdaoptimista verujeveruje uu smaksmak svetadok pesimistapesimista nine možemože dada sese pouzdaoptimista veruje uveruje u smaku smak svetadok pesimista nipesimista ni uu to nene može damože da seda se pouzdaoptimista veruje u smakveruje u smak svetadok pesimista ni uni u to neu to ne možene može da semože da se pouzdaoptimista veruje u smak svetapesimista ni u to neni u to ne možeu to ne može dane može da se pouzda

Kao što niko ne može biti nateran da veruje, isto tako niko ne može biti nateran da ne veruje. -Sigmund Frojd
kao-to-niko-ne-moe-biti-nateran-da-veruje-isto-tako-niko-ne-moe-biti-nateran-da-ne-veruje
Postoje dva sveta između kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma, dva strašna sveta osuđena na večiti rat u hiljadu oblika. -Ivo Andric
postoje-dva-sveta-izmeu-kojih-nema-i-ne-moe-biti-pravog-dodira-mogunosti-sporazuma-dva-strana-sveta-osuena-na-veiti-rat-u-hiljadu-oblika
Mašta bombaša samoubice ga navodi da veruje u uzvišeno herojsko delo, dok se on zapravo samo bespotrebno raznosi i uzima tuđe živote. -Salman Rušdi
ma-bombaa-samoubice-ga-navodi-da-veruje-u-uzvieno-herojsko-delo-dok-se-on-zapravo-samo-bespotrebno-raznosi-i-uzima-e-ivote
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje