Orah, magarac i žena povezani su sličnim zakonom. To troje ne čini ništa dobro ako izostanu batine.


orah-magarac-i-ena-povezani-su-slinim-zakonom-to-troje-ne-ini-dobro-ako-izostanu-batine
latinske posloviceorahmagaracženapovezanisusličnimzakonomtotrojenečininitadobroakoizostanubatinemagarac ii ženažena povezanipovezani susu sličnimsličnim zakonomtroje nene činičini ništaništa dobrodobro akoako izostanuizostanu batinemagarac i ženai žena povezanižena povezani supovezani su sličnimsu sličnim zakonomtroje ne činine čini ništačini ništa dobroništa dobro akodobro ako izostanuako izostanu batinemagarac i žena povezanii žena povezani sužena povezani su sličnimpovezani su sličnim zakonomtroje ne čini ništane čini ništa dobročini ništa dobro akoništa dobro ako izostanudobro ako izostanu batinemagarac i žena povezani sui žena povezani su sličnimžena povezani su sličnim zakonomtroje ne čini ništa dobrone čini ništa dobro akočini ništa dobro ako izostanuništa dobro ako izostanu batine

Orah, magarac i žena povezani su sličnim zakonom. To troje ne čini ništa dobro, ako izostanu batine.Brak čini troje: ljubav, povjerenje i strpljenje.Brak čini troje: ljubav, poverenje i strpljenje.Ako sjekira ne siječe - može se naoštriti, ali ako te žena neće - ništa ti ne pomaže.Ko ne čini ništa za druge, ne čini ništa ni za sebe.Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro.