Orao nikad nije imao potrebu da se upozna sa nekim drugim orlom. Mravi su izmislili narode.


orao-nikad-nije-imao-potrebu-da-se-upozna-nekim-drugim-orlom-mravi-su-izmislili-narode
miroslav mika antićoraonikadnijeimaopotrebudaseupoznanekimdrugimorlommravisuizmislilinarodeorao nikadnikad nijenije imaoimao potrebupotrebu dada sese upoznaupozna sasa nekimnekim drugimmravi susu izmisliliizmislili narodeorao nikad nijenikad nije imaonije imao potrebuimao potrebu dapotrebu da seda se upoznase upozna saupozna sa nekimsa nekim drugimnekim drugim orlommravi su izmislilisu izmislili narodeorao nikad nije imaonikad nije imao potrebunije imao potrebu daimao potrebu da sepotrebu da se upoznada se upozna sase upozna sa nekimupozna sa nekim drugimsa nekim drugim orlommravi su izmislili narodeorao nikad nije imao potrebunikad nije imao potrebu danije imao potrebu da seimao potrebu da se upoznapotrebu da se upozna sada se upozna sa nekimse upozna sa nekim drugimupozna sa nekim drugim orlom

Neki misle da nije imao srca, slučajno znam da ga je imao, mada moram priznati da mu to nije bio najkarakterističniji organ. Ipak, ne zameram što ga nije preterano forsirao. -Đorđe Balašević
neki-misle-da-nije-imao-srca-sluajno-znam-da-ga-imao-mada-moram-priznati-da-mu-to-nije-bio-najkarakteristiniji-organ-ipak-ne-zameram-to-ga-nije
Ja mislim da đavo ne postoji, ljudi su izmislili đavola i izmislili su ga po svojoj slici i prilici. -Fjodor Dostojevski
ja-mislim-da-avo-ne-postoji-ljudi-su-izmislili-avola-i-izmislili-su-ga-po-svojoj-slici-i-prilici
Biti Dijegova žena je najčudnija stvar na svetu.Puštam ga da se igra braka sa drugim ženama. Dijego nije ničiji muž i nikad neće biti,ali je sjajan drug. -Frida Kalo
biti-dijegova-ena-najudnija-stvar-na-svetuputam-ga-da-se-igra-braka-drugim-enama-dijego-nije-iji-mu-i-nikad-nee-bitiali-sjajan-drug
Ponekad, nakon razgovora sa nekim ljudima, čovek oseti potrebu da prijateljski pomiluje kamen, osmehne se drvetu i sa puno poštovanja skine kapu pred magarcem& ...
ponekad-nakon-razgovora-nekim-ljudima-ovek-oseti-potrebu-da-prijateljski-pomiluje-kamen-osmehne-se-drvetu-i-puno-potovanja-skine-kapu-pred-magarcem
Onaj ko nikad nije pogrešio, nikad nije pokušao napraviti nešto novo. -Albert Ajnštajn
onaj-ko-nikad-nije-pogreio-nikad-nije-pokuao-napraviti-neto-novo