Osamljivanje je dobro, ali moraš imati nekoga ko će ti reći da je osamljivanje dobro.


osamljivanje-dobro-ali-mora-imati-nekoga-ko-e-ti-rei-da-osamljivanje-dobro
onore de balzakosamljivanjedobroalimoraimatinekogakoćetirećidaosamljivanjedobroosamljivanje jeje dobroali morašmoraš imatiimati nekoganekoga koko ćeće titi rećireći dada jeje osamljivanjeosamljivanje dobroosamljivanje je dobroali moraš imatimoraš imati nekogaimati nekoga konekoga ko ćeko će tiće ti rećiti reći dareći da jeda je osamljivanjeje osamljivanje dobroali moraš imati nekogamoraš imati nekoga koimati nekoga ko ćenekoga ko će tiko će ti rećiće ti reći dati reći da jereći da je osamljivanjeda je osamljivanje dobroali moraš imati nekoga komoraš imati nekoga ko ćeimati nekoga ko će tinekoga ko će ti rećiko će ti reći daće ti reći da jeti reći da je osamljivanjereći da je osamljivanje dobro

Svaki čovjek može imati dobro raspoloženje kada je dobro odjeven. -Čarls Dikens
svaki-ovjek-moe-imati-dobro-raspoloenje-kada-dobro-odjeven
Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro
Bilo bi dobro da nije loše, ali zato je dobro što nije gore. -Simo Popović
bilo-bi-dobro-da-nije-loe-ali-zato-dobro-to-nije-gore
Nije dobro svakome vjerovati, ali nije dobro i nikome ne vjerovati. -Viktor Igo
nije-dobro-svakome-vjerovati-ali-nije-dobro-i-nikome-ne-vjerovati