Osecaj kad te razocara neko za koga si mislio da nece nikada. Osecaj kada otkrivas da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osecaj kada se zapitas da ...


osecaj-kad-te-razocara-neko-za-koga-mislio-da-nece-nikada-osecaj-kada-otkrivas-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-osecaj-kada-se
osecajkadterazocaranekozakogamisliodanecenikadakadaotkrivaspostojidrugolicekojenisiznaogaimasezapitasosecaj kadkad tete razocararazocara nekoneko zaza kogakoga sisi misliomislio dada necenece nikadaosecaj kadakada otkrivasotkrivas dada postojipostoji ii drugodrugo licelice zaza kojekoje nisinisi znaoznao dada gaga imaosecaj kadakada sese zapitaszapitas dadaosecaj kad tekad te razocarate razocara nekorazocara neko zaneko za kogaza koga sikoga si misliosi mislio damislio da neceda nece nikadaosecaj kada otkrivaskada otkrivas daotkrivas da postojida postoji ipostoji i drugoi drugo licedrugo lice zalice za kojeza koje nisikoje nisi znaonisi znao daznao da gada ga imaosecaj kada sekada se zapitasse zapitas dazapitas da

Osećaj kad te razočara neko za koga si mislio da neće nikada. Osećaj kada otkrivaš da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osećaj kada se ...
oseaj-kad-te-razoara-neko-za-koga-mislio-da-nee-nikada-oseaj-kada-otkriva-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-oseaj-kada-se
×..Onaj Osecaj kad nekog Volis, a Njega Boli Ku*ac!.. :/
onaj-osecaj-kad-nekog-volis-a-njega-boli-kuac
Onaj osecaj kad te razocara osoba,za koju si mislio da nece nikada !
onaj-osecaj-kad-te-razocara-osobaza-koju-mislio-da-nece-nikada
Čudne su te emocije. Otkriješ kutak u sebi za koji nisi ni znao da postoji i još shvatiš da je tamo neko danima, mesecima, godinama spavao, a nije plaćao stanarinu. -Đorđe Balašević
udne-su-te-emocije-otkrije-kutak-u-sebi-za-koji-nisi-znao-da-postoji-i-jo-shvati-da-tamo-neko-danima-mesecima-godinama-spavao-a-nije-plaao-stanarinu