Osoba koja sumnja u samu sebe je poput čoveka koji se prijavi u redove svoga neprijatelja i nosi oružje protiv samoga sebe. On je svoj poraz učinio sigurnim samim time što je prva osoba koja u njega veruje.


osoba-koja-sumnja-u-samu-sebe-poput-oveka-koji-se-prijavi-u-redove-svoga-neprijatelja-i-nosi-oru-protiv-samoga-sebe-on-svoj-poraz-uinio-sigurnim
aleksandar dimaosobakojasumnjasamusebepoputčovekakojiseprijaviredovesvoganeprijateljanosioružjeprotivsamogasebeonsvojporazučiniosigurnimsamimtimetoprvaosobanjegaverujeosoba kojakoja sumnjasumnja uu samusamu sebesebe jeje poputpoput čovekačoveka kojikoji sese prijaviprijavi uu redoveredove svogasvoga neprijateljaneprijatelja ii nosioružje protivprotiv samogasamoga sebeon jeje svojsvoj porazporaz učinioučinio sigurnimsigurnim samimsamim timetime štošto jeje prvaprva osobaosoba kojakoja uu njeganjega verujeosoba koja sumnjakoja sumnja usumnja u samuu samu sebesamu sebe jesebe je poputje poput čovekapoput čoveka kojičoveka koji sekoji se prijavise prijavi uprijavi u redoveu redove svogaredove svoga neprijateljasvoga neprijatelja ineprijatelja i nosii nosi oružjenosi oružje protivoružje protiv samogaprotiv samoga sebeon je svojje svoj porazsvoj poraz učinioporaz učinio sigurnimučinio sigurnim samimsigurnim samim timesamim time štotime što ješto je prvaje prva osobaprva osoba kojaosoba koja ukoja u njegau njega veruje

Svaka inteligentnija vrsta humora započinje time da čovek samoga sebe ne shvata ozbiljno. -Herman Hese
svaka-inteligentnija-vrsta-humora-zapoinje-time-da-ovek-samoga-sebe-ne-shvata-ozbiljno
Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima. -Erih From
samo-osoba-koja-ima-vere-u-sebe-u-stanju-da-bude-verna-drugima
Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe. -Aldous Leonard Huxley
poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe
Ukoliko ne poznaješ ni sebe ni svoga neprijatelja - u velikoj si nevolji. -Sun Tzu
ukoliko-ne-poznaje-sebe-svoga-neprijatelja-u-velikoj-nevolji
Ukoliko ne poznaješ ni sebe ni svoga neprijatelja – u velikoj si nevolji. -Sun Cu
ukoliko-ne-poznaje-sebe-svoga-neprijatelja-u-velikoj-nevolji