Osobina dobrog čoveka je da čini velika i dobra dela, makar pri tome rizikovao sve.


osobina-dobrog-oveka-da-ini-velika-i-dobra-dela-makar-pri-tome-rizikovao-sve
plutarhosobinadobrogčovekadačinivelikadobradelamakarpritomerizikovaosveosobina dobrogdobrog čovekačoveka jeje dada činičini velikavelika ii dobradobra delamakar pripri tometome rizikovaorizikovao sveosobina dobrog čovekadobrog čoveka ječoveka je daje da činida čini velikačini velika ivelika i dobrai dobra delamakar pri tomepri tome rizikovaotome rizikovao sveosobina dobrog čoveka jedobrog čoveka je dačoveka je da činije da čini velikada čini velika ičini velika i dobravelika i dobra delamakar pri tome rizikovaopri tome rizikovao sveosobina dobrog čoveka je dadobrog čoveka je da činičoveka je da čini velikaje da čini velika ida čini velika i dobračini velika i dobra delamakar pri tome rizikovao sve

Sva velika umetnička dela dosta su teško pristupačna. Ako ih neki čitalac smatra lakim, znači da nije umeo proniknuti u srce dela. -Andre Žid
sva-velika-umetnika-dela-dosta-su-teko-pristupana-ako-ih-neki-italac-smatra-lakim-znai-da-nije-umeo-proniknuti-u-srce-dela
Kao što se sveća od sveće pali, tako i dobro delo od dobrog dela. -Nikolaj Velimirović
kao-to-se-svea-od-svee-pali-tako-i-dobro-delo-od-dobrog-dela
Većina ljudi sposobnija je za velika dela nego za dobročinstvo. -Monteskje
veina-ljudi-sposobnija-za-velika-dela-nego-za-dobroinstvo