Ostajte ovde! Ne idite nikuda iz Beograda ako ponovo morate da se vraćate u njega, ako ćete se više radovati povratku nego odlasku.


ostajte-ovde-ne-idite-nikuda-iz-beograda-ako-ponovo-morate-da-se-vraate-u-njega-ako-ete-se-vie-radovati-povratku-nego-odlasku
duško radovićostajteovdeneiditenikudaizbeogradaakoponovomoratedasevraćatenjegaćetevieradovatipovratkunegoodlaskuostajte ovdene iditeidite nikudanikuda iziz beogradabeograda akoako ponovoponovo moratemorate dada sese vraćatevraćate uu njegaako ćetećete sese viševiše radovatiradovati povratkupovratku negonego odlaskune idite nikudaidite nikuda iznikuda iz beogradaiz beograda akobeograda ako ponovoako ponovo morateponovo morate damorate da seda se vraćatese vraćate uvraćate u njegaako ćete sećete se višese više radovativiše radovati povratkuradovati povratku negopovratku nego odlaskune idite nikuda izidite nikuda iz beogradanikuda iz beograda akoiz beograda ako ponovobeograda ako ponovo morateako ponovo morate daponovo morate da semorate da se vraćateda se vraćate use vraćate u njegaako ćete se višećete se više radovatise više radovati povratkuviše radovati povratku negoradovati povratku nego odlaskune idite nikuda iz beogradaidite nikuda iz beograda akonikuda iz beograda ako ponovoiz beograda ako ponovo moratebeograda ako ponovo morate daako ponovo morate da seponovo morate da se vraćatemorate da se vraćate uda se vraćate u njegaako ćete se više radovatićete se više radovati povratkuse više radovati povratku negoviše radovati povratku nego odlasku

Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.…ako niste zadovoljni sobom…idite u predsoblje…Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je.Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo.Propustite obrok ako morate, ali ne propustite knjigu.Od sutra sam ozbiljna..ako ne budem procitaj ponovo