Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe.


ostavljam-ti-svoj-portret-kako-bih-mogla-biti-s-tobom-svih-onih-dana-i-noi-kada-sam-daleko-od-tebe
frida kaloostavljamtisvojportretkakobihmoglabititobomsvihonihdananoćikadasamdalekoodtebeostavljam titi svojsvoj portretportret kakokako bihbih moglamogla bitibiti ss tobomtobom svihsvih onihonih danadana ii noćinoći kadakada samsam dalekodaleko odod tebeostavljam ti svojti svoj portretsvoj portret kakoportret kako bihkako bih moglabih mogla bitimogla biti sbiti s toboms tobom svihtobom svih onihsvih onih danaonih dana idana i noćii noći kadanoći kada samkada sam dalekosam daleko oddaleko od tebeostavljam ti svoj portretti svoj portret kakosvoj portret kako bihportret kako bih moglakako bih mogla bitibih mogla biti smogla biti s tobombiti s tobom svihs tobom svih onihtobom svih onih danasvih onih dana ionih dana i noćidana i noći kadai noći kada samnoći kada sam dalekokada sam daleko odsam daleko od tebeostavljam ti svoj portret kakoti svoj portret kako bihsvoj portret kako bih moglaportret kako bih mogla bitikako bih mogla biti sbih mogla biti s tobommogla biti s tobom svihbiti s tobom svih onihs tobom svih onih danatobom svih onih dana isvih onih dana i noćionih dana i noći kadadana i noći kada sami noći kada sam dalekonoći kada sam daleko odkada sam daleko od tebe

Dođe vreme kada se jednostavno povučeš od svih. Pa i od onih koji ti tako puno znače. Uveriš ih da si odlučio i pustiš ih da budu srećni daleko od tebe. -Žarko Laušević
doe-vreme-kada-se-jednostavno-povue-od-svih-pa-i-od-onih-koji-ti-tako-puno-znae-uveri-ih-da-odluio-i-pusti-ih-da-budu-sre-daleko-od-tebe
Rekoh joj, normalno, kako bih s tobom da sam trezan. Trezan sam tako bezvezan. -Đorđe Balašević
rekoh-joj-normalno-kako-bih-s-tobom-da-sam-trezan-trezan-sam-tako-bezvezan
Ja ne gradim kako bih imala klijente već imam klijente kako bih mogla da gradim. -Ajn Rand
ja-ne-gradim-kako-bih-imala-klijente-ve-imam-klijente-kako-bih-mogla-da-gradim
~…Sve sam suze potrosila. Zbog tebe se umorila, sa tobom nema subdine, kraj tebe ljubav umire…~
sve-sam-suze-potrosila-zbog-tebe-se-umorila-tobom-nema-subdine-kraj-tebe-ljubav-umire