Osveta je uvek uživanje slabe i sitne duše.


osveta-uvek-uivanje-slabe-i-sitne-e
horacijeosvetauvekuživanjeslabesitnedueosveta jeje uvekuvek uživanjeuživanje slabeslabe ii sitnesitne dušeosveta je uvekje uvek uživanjeuvek uživanje slabeuživanje slabe islabe i sitnei sitne dušeosveta je uvek uživanjeje uvek uživanje slabeuvek uživanje slabe iuživanje slabe i sitneslabe i sitne dušeosveta je uvek uživanje slabeje uvek uživanje slabe iuvek uživanje slabe i sitneuživanje slabe i sitne duše