Otuđena plemena žive u svom svemiru ubeđena da su ostaci velikih civilizacija i da je sve malo osim njih samih.


otuena-plemena-ive-u-svom-svemiru-ubeena-da-su-ostaci-velikih-civilizacija-i-da-sve-malo-osim-njih-samih
matija bećkovićotuđenaplemenaživesvomsvemiruubeđenadasuostacivelikihcivilizacijasvemaloosimnjihsamihotuđena plemenaplemena živežive uu svomsvom svemirusvemiru ubeđenaubeđena dada susu ostaciostaci velikihvelikih civilizacijacivilizacija ii dada jeje svesve malomalo osimosim njihnjih samihotuđena plemena živeplemena žive užive u svomu svom svemirusvom svemiru ubeđenasvemiru ubeđena daubeđena da suda su ostacisu ostaci velikihostaci velikih civilizacijavelikih civilizacija icivilizacija i dai da jeda je sveje sve malosve malo osimmalo osim njihosim njih samihotuđena plemena žive uplemena žive u svomžive u svom svemiruu svom svemiru ubeđenasvom svemiru ubeđena dasvemiru ubeđena da suubeđena da su ostacida su ostaci velikihsu ostaci velikih civilizacijaostaci velikih civilizacija ivelikih civilizacija i dacivilizacija i da jei da je sveda je sve maloje sve malo osimsve malo osim njihmalo osim njih samihotuđena plemena žive u svomplemena žive u svom svemiružive u svom svemiru ubeđenau svom svemiru ubeđena dasvom svemiru ubeđena da susvemiru ubeđena da su ostaciubeđena da su ostaci velikihda su ostaci velikih civilizacijasu ostaci velikih civilizacija iostaci velikih civilizacija i davelikih civilizacija i da jecivilizacija i da je svei da je sve maloda je sve malo osimje sve malo osim njihsve malo osim njih samih

Da bi se promenila Srbija svako od nas mora malo da se promeni u svom pristupu problemima, u svom mentalitetu, u svojim radnim navikama. -Zoran Đinđić
da-bi-se-promenila-srbija-svako-od-nas-mora-malo-da-se-promeni-u-svom-pristupu-problemima-u-svom-mentalitetu-u-svojim-radnim-navikama
Ne možemo ljude svemu naučiti; možemo im jedino pomoći da to otkriju unutar njih samih. -Galileo Galilej
ne-moemo-ljude-svemu-nauiti-moemo-im-jedino-pomoi-da-to-otkriju-unutar-njih-samih
Pre nego što kažeš ljudima kako treba da žive, pokaži to na svom primeru. -Fjodor Dostojevski
pre-nego-to-kae-ljudima-kako-treba-da-ive-pokai-to-na-svom-primeru
Duboko sam uveren da mrtvi žive dotle, dok ima živih koji misle na njih. -Viktor Igo
duboko-sam-uveren-da-mrtvi-ive-dotle-dok-ima-ivih-koji-misle-na-njih
Duboko sam uvjeren da mrtvi žive dotle, dok ima živih koji misle na njih. -Viktor Igo
duboko-sam-uvjeren-da-mrtvi-ive-dotle-dok-ima-ivih-koji-misle-na-njih