Očuvaj me od mudrosti koja ne plače, filozofije koja se ne smije i veličine koja se ne klanja pred djecom.


ouvaj-me-od-mudrosti-koja-ne-plae-filozofije-koja-se-ne-smije-i-veliine-koja-se-ne-klanja-pred-djecom
kahlil gibranočuvajmeodmudrostikojaneplačefilozofijesesmijeveličineklanjapreddjecomočuvaj meme odod mudrostimudrosti kojakoja nene plačefilozofije kojakoja sese nene smijesmije ii veličineveličine kojakoja sese nene klanjaklanja predpred djecomočuvaj me odme od mudrostiod mudrosti kojamudrosti koja nekoja ne plačefilozofije koja sekoja se nese ne smijene smije ismije i veličinei veličine kojaveličine koja sekoja se nese ne klanjane klanja predklanja pred djecomočuvaj me od mudrostime od mudrosti kojaod mudrosti koja nemudrosti koja ne plačefilozofije koja se nekoja se ne smijese ne smije ine smije i veličinesmije i veličine kojai veličine koja seveličine koja se nekoja se ne klanjase ne klanja predne klanja pred djecomočuvaj me od mudrosti kojame od mudrosti koja neod mudrosti koja ne plačefilozofije koja se ne smijekoja se ne smije ise ne smije i veličinene smije i veličine kojasmije i veličine koja sei veličine koja se neveličine koja se ne klanjakoja se ne klanja predse ne klanja pred djecom

Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati. -Čarls Dikens
kredit-sistem-u-kome-osoba-koja-ne-moe-da-plati-nae-drugu-osobu-koja-ne-moe-da-plati-koja-e-da-garantira-da-on-moe-da-plati
Slava, to je jedina čovjekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena. -Zoran Đinđić
slava-to-jedina-ovjekova-srea-koja-nije-spokojna-i-koja-najskuplje-plaena