Ova žena je ćudljiva, vječiti april, vesela je pa tmurna, pričljiva pa malorjeka, svakog jutra ustaje i na lijevu i na desnu nogu pa je ne određuje dan već trenutak, slučajno je ovdje, kivna kad se sjeti da je mogla biti na drugom mjestu, razdragana kad pomisli da će biti. Obična je samo kad zaboravi.


ova-ena-udljiva-vjeiti-april-vesela-pa-tmurna-priljiva-pa-malorjeka-svakog-jutra-ustaje-i-na-lijevu-i-na-desnu-nogu-pa-ne-odreuje-dan-ve-trenutak
meša selimovićovaženaćudljivavječitiaprilveselapatmurnapričljivamalorjekasvakogjutraustajenalijevudesnunoguneodređujedanvećtrenutakslučajnoovdjekivnakadsesjetidamoglabitidrugommjesturazdraganapomislićebitiobičnasamozaboraviova ženažena jeje ćudljivavječiti aprilvesela jeje papa tmurnapričljiva papa malorjekasvakog jutrajutra ustajeustaje ii nana lijevulijevu ii nana desnudesnu nogunogu papa jeje nene određujeodređuje dandan većveć trenutakslučajno jeje ovdjekivna kadkad sese sjetisjeti dada jeje moglamogla bitibiti nana drugomdrugom mjesturazdragana kadkad pomislipomisli dada ćeće bitiobična jeje samosamo kadkad zaboraviova žena ježena je ćudljivavesela je paje pa tmurnapričljiva pa malorjekasvakog jutra ustajejutra ustaje iustaje i nai na lijevuna lijevu ilijevu i nai na desnuna desnu nogudesnu nogu panogu pa jepa je neje ne određujene određuje danodređuje dan većdan već trenutakslučajno je ovdjekivna kad sekad se sjetise sjeti dasjeti da jeda je moglaje mogla bitimogla biti nabiti na drugomna drugom mjesturazdragana kad pomislikad pomisli dapomisli da ćeda će bitiobična je samoje samo kadsamo kad zaboravi

Završiću našu priču s' jednim 'moglo je biti, ali nije. I ko zna,kroz par godina kad sretnemo se,pričaćemo o nama kroz šalu,možda,mada ni jednom ni drugom neće biti smešno u dubini duše. A onda jednog jutra shvatićeš,kao i ja,da oni što se bude na drugoj strani kreveta nisu mi. I više neće biti smešno,već tužno. Nedostajaće mi ona tvoja druga strana mene da upotpuni mozaik moje životne priče.Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina.Pare kad odlaze imaju stotinu nogu, a kad dolaze samo dvije.Novci kad odlaze imaju sto nogu, a kad dolaze samo dve.Ah, kad bi mladost znala, kad bi starost mogla!Mogla je ona bez njega. Itekako je mogla. Odlično je glumila hladnokrvnost, pred svima se trudila biti ravnodušna, iako se u njoj nešto preokrene svaki put kad ga neko spomene.