Ovaj film je koštao 31 milion dolara. Sa toliko novca sam mogao izvršiti invaziju na neku zemlju.


ovaj-film-kotao-31-milion-dolara-sa-toliko-novca-sam-mogao-izvriti-invaziju-na-neku-zemlju
klint istvudovajfilmkotao31miliondolaratolikonovcasammogaoizvritiinvazijunanekuzemljuovaj filmfilm jeje koštaokoštao 3131 milionmilion dolarasa tolikotoliko novcanovca samsam mogaomogao izvršitiizvršiti invazijuinvaziju nana nekuneku zemljuovaj film jefilm je koštaoje koštao 31koštao 31 milion31 milion dolarasa toliko novcatoliko novca samnovca sam mogaosam mogao izvršitimogao izvršiti invazijuizvršiti invaziju nainvaziju na nekuna neku zemljuovaj film je koštaofilm je koštao 31je koštao 31 milionkoštao 31 milion dolarasa toliko novca samtoliko novca sam mogaonovca sam mogao izvršitisam mogao izvršiti invazijumogao izvršiti invaziju naizvršiti invaziju na nekuinvaziju na neku zemljuovaj film je koštao 31film je koštao 31 milionje koštao 31 milion dolarasa toliko novca sam mogaotoliko novca sam mogao izvršitinovca sam mogao izvršiti invazijusam mogao izvršiti invaziju namogao izvršiti invaziju na nekuizvršiti invaziju na neku zemlju

30 miliona dolara potrošeno na neki film; moglo se puno pametnije iskoristiti kao npr. za osvajanje neke manje države! -Klint Istvud
30-miliona-dolara-potroeno-na-neki-film-moglo-se-puno-pametnije-iskoristiti-kao-npr-za-osvajanje-neke-manje-drave
Ko će ikada napisati film u kome ja dobijam neku devojku? JA! -Džon Kliz
ko-e-ikada-napisati-film-u-kome-ja-dobijam-neku-devojku-ja
Nijedna žena nije toliko skupa da je ne bi mogao iskrenom ljubavi kupiti. Ali ni toliko jeftina da se proda za šaku laži. -Đorđe Balašević
nijedna-ena-nije-toliko-skupa-da-ne-bi-mogao-iskrenom-ljubavi-kupiti-ali-toliko-jeftina-da-se-proda-za-aku-i