Ovakva će te teško zavoleti, teško ćeš joj se svideti, i teško će ti ona to priznati. Ma, i kad ti prizna, opet će ti teško ljubav pokloniti. Ali kad te zavoli, neće te ovakva, prijatelju, nikad ni prevariti ni izneveriti. Takva ti je ona.


ovakva-e-te-teko-zavoleti-teko-e-joj-se-svideti-i-teko-e-ti-ona-to-priznati-ma-i-kad-ti-prizna-opet-e-ti-teko-ljubav-pokloniti-ali-kad-te-zavoli-nee
Đorđe balaševićovakvaćetetekozavoletićejojsesvidetitionatopriznatikadpriznaopetljubavpoklonitializavolinećeovakvaprijateljunikadprevaritiizneverititakvaonaovakva ćeće tete teškoteško zavoletiteško ćešćeš jojjoj sese svidetii teškoteško ćeće titi onai kadkad titi priznaopet ćeće titi teškoteško ljubavljubav poklonitiali kadkad tete zavolineće tete ovakvanikad nini prevaritiprevariti nini izneverititakva titi jeje onaovakva će teće te teškote teško zavoletiteško ćeš jojćeš joj sejoj se svidetii teško ćeteško će tiće ti onaona to priznatii kad tikad ti priznaopet će tiće ti teškoti teško ljubavteško ljubav poklonitiali kad tekad te zavolineće te ovakvanikad ni prevaritini prevariti niprevariti ni izneverititakva ti jeti je ona

Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star i biti mlad! -Tin Ujević
kako-teko-biti-slab-kako-teko-biti-sam-i-biti-star-i-biti-mlad
Ništa nije teško kad se voli.
ni-nije-teko-kad-se-voli