Čoveče, seti se da si ravan onome pred kim se ponizuješ i ne ponizuj se! Hodaj uspravno, ne plači pred tuđim vratima, jer iza tih vrata za tebe nema nikoga, pljuni i pljusni, ali se ne ponizuj.


ovee-seti-se-da-ravan-onome-pred-kim-se-ponizuje-i-ne-ponizuj-se-hodaj-uspravno-ne-plai-pred-im-vratima-jer-iza-tih-vrata-za-tebe-nema-nikoga-pljuni
miroslav krležaČovečesetisedaravanonomepredkimponizujeneponizujsehodajuspravnoplačituđimvratimajerizatihvratazatebenemanikogapljunipljusnialiponizujseti sese dada sisi ravanravan onomeonome predpred kimkim sese ponizuješponizuješ ii nene ponizujponizuj sehodaj uspravnone plačiplači predpred tuđimtuđim vratimajer izaiza tihtih vratavrata zaza tebetebe nemanema nikogapljuni ii pljusniali sese nene ponizujseti se dase da sida si ravansi ravan onomeravan onome predonome pred kimpred kim sekim se ponizuješse ponizuješ iponizuješ i nei ne ponizujne ponizuj sene plači predplači pred tuđimpred tuđim vratimajer iza tihiza tih vratatih vrata zavrata za tebeza tebe nematebe nema nikogapljuni i pljusniali se nese ne ponizuj

Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Aliena ne cures – Ne brini se za tuđe stvari (počisti pred svojim vratima). -Latinske poslovice
aliena-ne-cures-ne-brini-se-za-e-stvari-poisti-pred-svojim-vratima
Kažu nova ljubav te čeka pred vratima! – Ja izašla kad ono račun za struju. :D
kau-nova-ljubav-te-eka-pred-vratima-ja-iza-kad-ono-raun-za-struju-d