Čovek bez karaktera isto je kao jezik bez reči.


ovek-bez-karaktera-isto-kao-jezik-bez-rei
Žarko lauševićČovekbezkarakteraistokaojezikrečiČovek bezbez karakterakaraktera istoisto jeje kaokao jezikjezik bezbez rečiČovek bez karakterabez karaktera istokaraktera isto jeisto je kaoje kao jezikkao jezik bezjezik bez rečiČovek bez karaktera istobez karaktera isto jekaraktera isto je kaoisto je kao jezikje kao jezik bezkao jezik bez rečiČovek bez karaktera isto jebez karaktera isto je kaokaraktera isto je kao jezikisto je kao jezik bezje kao jezik bez reči

Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Lepota bez draži je isto što i udica bez mamca.Lepotа bez drаži isto je što i udicа bez mаmcа.Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Čovek bez mašte je čovek bez krila.