Čovek celog života živi, celog veka uči, ali nas tek nesreća nauči.


ovek-celog-ivota-ivi-celog-veka-ui-ali-nas-tek-nesrea-naui
anton ČehovČovekcelogživotaživivekaučialinasteknesrećanaučiČovek celogcelog životaživota živicelog vekaveka učiali nasnas tektek nesrećanesreća naučiČovek celog životacelog života živicelog veka učiali nas teknas tek nesrećatek nesreća naučiČovek celog života živiali nas tek nesrećanas tek nesreća naučiali nas tek nesreća nauči

Čovek koji je bio neosporno omiljeno dete svoje majke tokom celog života zadržava osećaj osvajača. -Sigmund Frojd
ovek-koji-bio-neosporno-omiljeno-dete-svoje-majke-tokom-celog-ivota-zadrava-oseaj-osvajaa
Bolje umreti boreći se za slobodu nego robovati celog života. -Bob Marli
bolje-umreti-borei-se-za-slobodu-nego-robovati-celog-ivota
Brak je ugovor po kome čovek jednom u životu kaže Da i preuzima obavezu da to ponavlja celog života. -Branislav Nušić
brak-ugovor-po-kome-ovek-jednom-u-ivotu-kae-da-i-preuzima-obavezu-da-to-ponavlja-celog-ivota