Čovek želi od svakoga da je bolji,a od sina da je gori.


ovek-eli-od-svakoga-da-boljia-od-sina-da-gori
srpske posloviceČovekželiodsvakogadaboljiasinagoriČovek želiželi odod svakogasvakoga dada jeod sinasina dada jeje goriČovek želi odželi od svakogaod svakoga dasvakoga da jeod sina dasina da jeda je goriČovek želi od svakogaželi od svakoga daod svakoga da jeod sina da jesina da je goriČovek želi od svakoga daželi od svakoga da jeod sina da je gori

Nikada ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Uvek samo gori. Ne zaboravi to.
nikada-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-uvek-samo-gori-ne-zaboravi-to
Nikad ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Što znači da uvijek o tebi pričaju gori od tebe. Ne zaboravi to.
nikad-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-to-znai-da-uvijek-o-tebi-priaju-gori-od-tebe-ne-zaboravi-to
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli
Čovek koji želi da nešto nauči o svetu mora prvo naučiti o njegovim detaljima. -Heraklit
ovek-koji-eli-da-neto-naui-o-svetu-mora-prvo-nauiti-o-njegovim-detaljima