Čovek je željen tek ako želi. I ako sebe celog damo , tek tada i možemo biti celi.


ovek-eljen-tek-ako-eli-i-ako-sebe-celog-damo-tek-tada-i-moemo-biti-celi
miroslav mika antićČovekželjentekakoželisebecelogdamotadamožemobiticeliČovek jeje željenželjen tektek akoako želii akoako sebesebe celogcelog damodamotektek tadatada ii možemomožemo bitibiti celiČovek je željenje željen tekželjen tek akotek ako želii ako sebeako sebe celogsebe celog damocelog damotek tadatek tada itada i možemoi možemo bitimožemo biti celiČovek je željen tekje željen tek akoželjen tek ako želii ako sebe celogako sebe celog damosebe celog damotek tada itek tada i možemotada i možemo bitii možemo biti celiČovek je željen tek akoje željen tek ako želii ako sebe celog damoako sebe celog damotek tada i možemotek tada i možemo bititada i možemo biti celi

Čovek celog života živi, celog veka uči, ali nas tek nesreća nauči.Čovjek ne može doći do samoostvarenja, ako je usredotočen samo na sebe. Samoostvarenje je tek posljedica ljubavi prema bližnjemu.Nemojte živeti sto godina, jer će vam deca tada imati po sedamdeset i osamdeset godina i tek tada nećete znati šta da radite s njima.Saznaćemo tek ako kažemo reči iskrene, istovetne. I samo onda kad i mi tražimo moći će neko i nas da sretne.Hoćeš li da budeš prijatelj vuka? Nije teško: nahrani ga ako je gladan, leči ga ako je ranjen. Biće ti veran do svog poslednjeg daha. Čovek naprotiv. Čovek misli, sumnja.Tajne su kao device - s njima se mora nežno. Bilo bi tako slatko naprosto im strgnuti bluzicu, a opet, čarolija je potpuna tek ako ih pustiš da se same otkriju.