Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.


ovek-esto-postaje-ono-to-o-sebi-misli-ako-budem-stalno-ponavljao-kako-neke-stvari-ne-mogu-uiniti-verovatno-da-i-neu-moi-suprotno-tome-ako-verujem-da
mahatma gandiČovekčestopostajeonotosebimisliakobudemstalnoponavljaokakonekestvarinemoguučinitiverovatnodanećumoćisuprotnotomeakoverujemmogusigurnoćustećisposobnosttoučinimČovek čestočesto postajepostaje onoono štošto oo sebisebi misliako budembudem stalnostalno ponavljaoponavljao kakokako nekeneke stvaristvari nene mogumogu učinitiverovatno jeje dada ii nećuneću moćisuprotno tomeako verujemverujem dada mogusigurno ćuću stećisteći sposobnostsposobnost daČovek često postaječesto postaje onopostaje ono štoono što ošto o sebio sebi misliako budem stalnobudem stalno ponavljaostalno ponavljao kakoponavljao kako nekekako neke stvarineke stvari nestvari ne mogune mogu učinitiverovatno je daje da ida i nećui neću moćiako verujem daverujem da mogusigurno ću stećiću steći sposobnoststeći sposobnost dada to učinim

Ne mogu reći za sebe da verujem. JA ZNAM. Imao sam to iskustvo da budem obuzet nečim što je mnogo jače od mene, nečim što ljudi nazivaju bogom. -Karl Gustav Jung
ne-mogu-rei-za-sebe-da-verujem-ja-znam-imao-sam-to-iskustvo-da-budem-obuzet-neim-to-mnogo-jae-od-mene-neim-to-ljudi-nazivaju-bogom
Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu. -Roza Parks
nauila-sam-da-verujem-u-boga-i-da-u-njemu-vidim-svoju-snagu-odavno-sam-odluila-da-u-biti-slobodna-osoba-i-da-se-neu-bojati-oduvek-sam-oseala-da-moje
Čovek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik. -Onore De Balzak
ovek-nerado-postaje-prijatelj-neke-ene-ako-ve-moe-da-joj-bude-ljubavnik
Ako se ikada dogodi još ijedan rat u Evropi, on će sigurno nastati zbog neke glupe stvari na Balkanu. -Oto fon Bizmark
ako-se-ikada-dogodi-jo-ijedan-rat-u-evropi-on-e-sigurno-nastati-zbog-neke-glupe-stvari-na-balkanu
Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah