Čovek i nesvesno ispravlja svoje uspomene, idealizujući ljude i događaje koji su mu dragi, potiskujući i potpuno zaboravljajući one koji su mu neugodni.


ovek-i-nesvesno-ispravlja-svoje-uspomene-idealizujui-ljude-i-dogaaje-koji-su-mu-dragi-potiskujui-i-potpuno-zaboravljajui-one-koji-su-mu-neugodni
meša selimovićČoveknesvesnoispravljasvojeuspomeneidealizujućiljudedogađajekojisumudragipotiskujućipotpunozaboravljajućioneneugodniČovek ii nesvesnonesvesno ispravljaispravlja svojesvoje uspomeneidealizujući ljudeljude ii događajedogađaje kojikoji susu mumu dragipotiskujući ii potpunopotpuno zaboravljajućizaboravljajući oneone kojikoji susu mumu neugodniČovek i nesvesnoi nesvesno ispravljanesvesno ispravlja svojeispravlja svoje uspomeneidealizujući ljude iljude i događajei događaje kojidogađaje koji sukoji su musu mu dragipotiskujući i potpunoi potpuno zaboravljajućipotpuno zaboravljajući onezaboravljajući one kojione koji sukoji su musu mu neugodni

Čovek mora da nauči da poštuje svoje uspomene i da u njima pronalazi radost, a ne bol.Ljudi koji imaju hrabrosti i karaktera drugim su ljudima uvek neugodni.Ljudi koji imaju hrabrost i karakter drugim su ljudima uvek neugodni.Razum je dragi kamen koji se najlepše sija u okviru skromnosti.Čovek koji je bio neosporno omiljeno dete svoje majke tokom celog života zadržava osećaj osvajača.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.