Čovek i nesvesno ispravlja svoje uspomene, idealizujući ljude i događaje koji su mu dragi, potiskujući i potpuno zaboravljajući one koji su mu neugodni.


ovek-i-nesvesno-ispravlja-svoje-uspomene-idealizujui-ljude-i-dogaaje-koji-su-mu-dragi-potiskujui-i-potpuno-zaboravljajui-one-koji-su-mu-neugodni
meša selimovićČoveknesvesnoispravljasvojeuspomeneidealizujućiljudedogađajekojisumudragipotiskujućipotpunozaboravljajućioneneugodniČovek ii nesvesnonesvesno ispravljaispravlja svojesvoje uspomeneidealizujući ljudeljude ii događajedogađaje kojikoji susu mumu dragipotiskujući ii potpunopotpuno zaboravljajućizaboravljajući oneone kojikoji susu mumu neugodniČovek i nesvesnoi nesvesno ispravljanesvesno ispravlja svojeispravlja svoje uspomeneidealizujući ljude iljude i događajei događaje kojidogađaje koji sukoji su musu mu dragipotiskujući i potpunoi potpuno zaboravljajućipotpuno zaboravljajući onezaboravljajući one kojione koji sukoji su musu mu neugodni

Čovek mora da nauči da poštuje svoje uspomene i da u njima pronalazi radost, a ne bol.
ovek-mora-da-naui-da-potuje-svoje-uspomene-i-da-u-njima-pronalazi-radost-a-ne-bol
Ljudi koji imaju hrabrosti i karaktera drugim su ljudima uvek neugodni. -Herman Hese
ljudi-koji-imaju-hrabrosti-i-karaktera-drugim-su-ljudima-uvek-neugodni
Ljudi koji imaju hrabrost i karakter drugim su ljudima uvek neugodni. -Herman Hese
ljudi-koji-imaju-hrabrost-i-karakter-drugim-su-ljudima-uvek-neugodni
Razum je dragi kamen koji se najlepše sija u okviru skromnosti. -Maksim Gorki
razum-dragi-kamen-koji-se-najlepe-sija-u-okviru-skromnosti
Čovek koji je bio neosporno omiljeno dete svoje majke tokom celog života zadržava osećaj osvajača. -Sigmund Frojd
ovek-koji-bio-neosporno-omiljeno-dete-svoje-majke-tokom-celog-ivota-zadrava-oseaj-osvajaa
Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom. -Aristotel
smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom