Čovek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti.


ovek-ima-samo-dva-ivotna-puta-jedan-vodi-u-raj-a-drugi-u-pakao-a-na-njemu-kojim-e-putem-krenuti
milica jakovljević mir-jamČovekimasamodvaživotnaputajedanvodirajdrugipakaonanjemukojimćeputemkrenutiČovek imaima samosamo dvadva životnaživotna putajedan vodivodi uu rajdrugi uu pakaona njemunjemu jeje kojimkojim ćeće putemputem krenutiČovek ima samoima samo dvasamo dva životnadva životna putajedan vodi uvodi u raja drugi udrugi u pakaoa na njemuna njemu jenjemu je kojimje kojim ćekojim će putemće putem krenutiČovek ima samo dvaima samo dva životnasamo dva životna putajedan vodi u raja drugi u pakaoa na njemu jena njemu je kojimnjemu je kojim ćeje kojim će putemkojim će putem krenutiČovek ima samo dva životnaima samo dva životna putaa na njemu je kojimna njemu je kojim ćenjemu je kojim će putemje kojim će putem krenuti

Čovjek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti. -Milica Jakovljević MIR-JAM
ovjek-ima-samo-dva-ivotna-puta-jedan-vodi-u-raj-a-drugi-u-pakao-a-na-njemu-kojim-e-putem-krenuti
Sreća je biti manje nesretan od drugih. - Jedan ima jednu ruku u gipsu, a drugi obje. - Jedan je dobio blizance - drugi petorke. - Jedan je pokraden - drugi je uhvaćeni lopov. -Matija Bećković
srea-biti-manje-nesretan-od-drugih-jedan-ima-jednu-ruku-u-gipsu-a-drugi-obje-jedan-dobio-blizance-drugi-petorke-jedan-pokraden-drugi-uhvaeni
Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati. -Epiktet
ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati
Um je jedno posebno mesto i sam moze stvoriti raj i pakao, pakao iz raja.
um-jedno-posebno-mesto-i-sam-moze-stvoriti-raj-i-pakao-pakao-iz-raja
Predala sam se nečemu, bio pakao ili raj. Bio je raj. -Paulo Koeljo
predala-sam-se-neemu-bio-pakao-ili-raj-bio-raj