Čovek koji ima duha nikada ne nastoji da to pokaže, jer ko se hvali ukrasima koje uvek nosi na sebi?


ovek-koji-ima-duha-nikada-ne-nastoji-da-to-pokae-jer-ko-se-hvali-ukrasima-koje-uvek-nosi-na-sebi
monteskjeČovekkojiimaduhanikadanenastojidatopokažejerkosehvaliukrasimakojeuveknosinasebiČovek kojikoji imaima duhaduha nikadanikada nene nastojinastoji dajer koko sese hvalihvali ukrasimaukrasima kojekoje uvekuvek nosinosi nana sebiČovek koji imakoji ima duhaima duha nikadaduha nikada nenikada ne nastojine nastoji dada to pokažejer ko seko se hvalise hvali ukrasimahvali ukrasima kojeukrasima koje uvekkoje uvek nosiuvek nosi nanosi na sebiČovek koji ima duhakoji ima duha nikadaima duha nikada neduha nikada ne nastojinikada ne nastoji danastoji da to pokažejer ko se hvaliko se hvali ukrasimase hvali ukrasima kojehvali ukrasima koje uvekukrasima koje uvek nosikoje uvek nosi nauvek nosi na sebiČovek koji ima duha nikadakoji ima duha nikada neima duha nikada ne nastojiduha nikada ne nastoji dane nastoji da to pokažejer ko se hvali ukrasimako se hvali ukrasima kojese hvali ukrasima koje uvekhvali ukrasima koje uvek nosiukrasima koje uvek nosi nakoje uvek nosi na sebi

Mala istina nosi u sebi jasne vrednosti; velika istina nosi u sebi veliko ćutanje. -Rabindranat Tagor
mala-istina-nosi-u-sebi-jasne-vrednosti-velika-istina-nosi-u-sebi-veliko-utanje
Čovek koji se hvali bez ikakvog stida, uveriće se da je veoma teško živeti prema svojim hvalisanjem. -Konfučije
ovek-koji-se-hvali-bez-ikakvog-stida-uverie-se-da-veoma-teko-iveti-prema-svojim-hvalisanjem
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Svako djelo koje nije osnovano na ljubavi nosi u sebi zametak smrti i ide u susret svojoj propasti. -Johann Heinrich Pestalozzi
svako-djelo-koje-nije-osnovano-na-ljubavi-nosi-u-sebi-zametak-smrti-i-ide-u-susret-svojoj-propasti
Poznati Boga moguće je samo u sebi. Dok ga ne nadješ u sebi, nećeš ga naći nigde.Nema Boga za onog ko ne zna da ga nosi u sebi -Lav Tolstoj
poznati-boga-mogue-samo-u-sebi-dok-ga-ne-nadje-u-sebi-nee-ga-nai-nigdenema-boga-za-onog-ko-ne-zna-da-ga-nosi-u-sebi