Čovek koji ne čita dobre knjige, nema nikakve prednosti u odnosu na onoga koji ih uopšte ne čita.


ovek-koji-ne-ita-dobre-knjige-nema-nikakve-prednosti-u-odnosu-na-onoga-koji-ih-uopte-ne-ita
mark tvenČovekkojinečitadobreknjigenemanikakveprednostiodnosunaonogaihuoptečitaČovek kojikoji nene čitačita dobredobre knjigenema nikakvenikakve prednostiprednosti uu odnosuodnosu nana onogaonoga kojikoji ihih uopšteuopšte nene čitaČovek koji nekoji ne čitane čita dobrečita dobre knjigenema nikakve prednostinikakve prednosti uprednosti u odnosuu odnosu naodnosu na onogana onoga kojionoga koji ihkoji ih uopšteih uopšte neuopšte ne čitaČovek koji ne čitakoji ne čita dobrene čita dobre knjigenema nikakve prednosti unikakve prednosti u odnosuprednosti u odnosu nau odnosu na onogaodnosu na onoga kojina onoga koji ihonoga koji ih uopštekoji ih uopšte neih uopšte ne čitaČovek koji ne čita dobrekoji ne čita dobre knjigenema nikakve prednosti u odnosunikakve prednosti u odnosu naprednosti u odnosu na onogau odnosu na onoga kojiodnosu na onoga koji ihna onoga koji ih uopšteonoga koji ih uopšte nekoji ih uopšte ne čita

Čovek koji ne čita dobre knjige nije u prednosti u odnosu na čoveka koji ne čita knjige uopšte. -Mark Tven
ovek-koji-ne-ita-dobre-knjige-nije-u-prednosti-u-odnosu-na-oveka-koji-ne-ita-knjige-uopte
Čovek koji ne čita dobre knjige nema nikakve prednosti nad čovekom koji ih uopšte ne zna čitati. -Mark Tven
ovek-koji-ne-ita-dobre-knjige-nema-nikakve-prednosti-nad-ovekom-koji-ih-uopte-ne-zna-itati
Mlad čovek koji želi ostati pravi ateist, ne može biti dovoljno oprezan pri izboru onoga što čita. Zamke se nalaze posvuda. -C. S. Levis
mlad-ovek-koji-eli-ostati-pravi-ateist-ne-moe-biti-dovoljno-oprezan-pri-izboru-onoga-to-ita-zamke-se-nalaze-posvuda
Cenzura dovodi do logične krajnosti u kojoj niko više ne sme da čita nijednu knjigu sem onih koje niko ne želi da čita. -Džordž Bernard Šo
cenzura-dovodi-do-logine-krajnosti-u-kojoj-niko-vie-ne-sme-da-ita-nijednu-knjigu-sem-onih-koje-niko-ne-eli-da-ita
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina