Čovek koji ne čita dobre knjige nije u prednosti u odnosu na čoveka koji ne čita knjige uopšte.


ovek-koji-ne-ita-dobre-knjige-nije-u-prednosti-u-odnosu-na-oveka-koji-ne-ita-knjige-uopte
mark tvenČovekkojinečitadobreknjigenijeprednostiodnosunačovekauopteČovek kojikoji nene čitačita dobredobre knjigeknjige nijenije uu prednostiprednosti uu odnosuodnosu nana čovekačoveka kojikoji nene čitačita knjigeknjige uopšteČovek koji nekoji ne čitane čita dobrečita dobre knjigedobre knjige nijeknjige nije unije u prednostiu prednosti uprednosti u odnosuu odnosu naodnosu na čovekana čoveka kojičoveka koji nekoji ne čitane čita knjigečita knjige uopšteČovek koji ne čitakoji ne čita dobrene čita dobre knjigečita dobre knjige nijedobre knjige nije uknjige nije u prednostinije u prednosti uu prednosti u odnosuprednosti u odnosu nau odnosu na čovekaodnosu na čoveka kojina čoveka koji nečoveka koji ne čitakoji ne čita knjigene čita knjige uopšteČovek koji ne čita dobrekoji ne čita dobre knjigene čita dobre knjige niječita dobre knjige nije udobre knjige nije u prednostiknjige nije u prednosti unije u prednosti u odnosuu prednosti u odnosu naprednosti u odnosu na čovekau odnosu na čoveka kojiodnosu na čoveka koji nena čoveka koji ne čitačoveka koji ne čita knjigekoji ne čita knjige uopšte

Čovek koji ne čita dobre knjige, nema nikakve prednosti u odnosu na onoga koji ih uopšte ne čita. -Mark Tven
ovek-koji-ne-ita-dobre-knjige-nema-nikakve-prednosti-u-odnosu-na-onoga-koji-ih-uopte-ne-ita
Čovek koji ne čita dobre knjige nema nikakve prednosti nad čovekom koji ih uopšte ne zna čitati. -Mark Tven
ovek-koji-ne-ita-dobre-knjige-nema-nikakve-prednosti-nad-ovekom-koji-ih-uopte-ne-zna-itati
Cenzura dovodi do logične krajnosti u kojoj niko više ne sme da čita nijednu knjigu sem onih koje niko ne želi da čita. -Džordž Bernard Šo
cenzura-dovodi-do-logine-krajnosti-u-kojoj-niko-vie-ne-sme-da-ita-nijednu-knjigu-sem-onih-koje-niko-ne-eli-da-ita
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
Sve knjige na svijetu trebalo bi biti knjige utjehe, toliko ima nesretnih na zemlji. -Jovan Dučić
sve-knjige-na-svijetu-trebalo-bi-biti-knjige-utjehe-toliko-ima-nesretnih-na-zemlji