Čovek koji ne voli nije sposoban da oseti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije.


ovek-koji-ne-voli-nije-sposoban-da-oseti-veliinu-e-ljubavi-snagu-ljubomore-opasnost-koja-se-u-njoj-krije
ČovekkojinevolinijesposobandaosetiveličinutuđeljubavisnaguljubomoreopasnostkojasenjojkrijeČovek kojikoji nene volivoli nijenije sposobansposoban dada osetioseti veličinuveličinu tuđetuđe ljubavini snagusnagu ljubomoreni opasnostopasnost kojakoja sese uu njojnjoj krijeČovek koji nekoji ne voline voli nijevoli nije sposobannije sposoban dasposoban da osetida oseti veličinuoseti veličinu tuđeveličinu tuđe ljubavini snagu ljubomoreni opasnost kojaopasnost koja sekoja se use u njoju njoj krijeČovek koji ne volikoji ne voli nijene voli nije sposobanvoli nije sposoban danije sposoban da osetisposoban da oseti veličinuda oseti veličinu tuđeoseti veličinu tuđe ljubavini opasnost koja seopasnost koja se ukoja se u njojse u njoj krijeČovek koji ne voli nijekoji ne voli nije sposobanne voli nije sposoban davoli nije sposoban da osetinije sposoban da oseti veličinusposoban da oseti veličinu tuđeda oseti veličinu tuđe ljubavini opasnost koja se uopasnost koja se u njojkoja se u njoj krije

Čovjek koji ne voli nije sposoban osjetiti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije -Ivo Andric
ovjek-koji-ne-voli-nije-sposoban-osjetiti-veliinu-e-ljubavi-snagu-ljubomore-opasnost-koja-se-u-njoj-krije
Najbolji način da se čovek oseti živ je – voleti. Čovek je rođen da voli i da stvara. ~ Marlon Brando
najbolji-nain-da-se-ovek-oseti-iv-voleti-ovek-ro-da-voli-i-da-stvara-marlon-brando
Nema stvorenja bez ljubavi, ni prave ljubavi bez ljubomore, ni ljubomore bez varanja, ni varanja bez razloga! :) ♥
nema-stvorenja-bez-ljubavi-prave-ljubavi-bez-ljubomore-ljubomore-bez-varanja-varanja-bez-razloga
Duša koja zna da je voljena a sama ne voli otkriva svoj talog: ono što je u njoj najniže izlazi na površinu. -Fridrih Niče
dua-koja-zna-da-voljena-a-sama-ne-voli-otkriva-svoj-talog-ono-to-u-njoj-najnie-izlazi-na-povrinu