Čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih.


ovek-moe-da-kae-da-mu-ivot-nije-proma-ako-moe-bar-jednu-jedinu-stvar-da-uradi-bolje-od-drugih
momo kaporČovekmožedakažemuživotnijepromaenakobarjednujedinustvaruradiboljeoddrugihČovek možemože dada kažekaže dada mumu životživot nijenije promašenpromašen akoako možemože barbar jednujednu jedinujedinu stvarstvar dada uradiuradi boljebolje odod drugihČovek može damože da kažeda kaže dakaže da muda mu životmu život niježivot nije promašennije promašen akopromašen ako možeako može barmože bar jednubar jednu jedinujednu jedinu stvarjedinu stvar dastvar da uradida uradi boljeuradi bolje odbolje od drugihČovek može da kažemože da kaže dada kaže da mukaže da mu životda mu život nijemu život nije promašenživot nije promašen akonije promašen ako možepromašen ako može barako može bar jednumože bar jednu jedinubar jednu jedinu stvarjednu jedinu stvar dajedinu stvar da uradistvar da uradi boljeda uradi bolje oduradi bolje od drugihČovek može da kaže damože da kaže da muda kaže da mu životkaže da mu život nijeda mu život nije promašenmu život nije promašen akoživot nije promašen ako moženije promašen ako može barpromašen ako može bar jednuako može bar jednu jedinumože bar jednu jedinu stvarbar jednu jedinu stvar dajednu jedinu stvar da uradijedinu stvar da uradi boljestvar da uradi bolje odda uradi bolje od drugih

Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar- a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu. -Kobi Brajant
skoncentriem-se-na-jednu-i-jedinu-stvar-a-stvar-da-osvojim-to-vie-prvenstava-to-mogu
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Malen je sobičak srce bekrije, jednu jedinu može primiti. Ali bez brige, sve da santa nebo prekrije, ti imaš di prezimiti. -Đorđe Balašević
malen-sobiak-srce-bekrije-jednu-jedinu-moe-primiti-ali-bez-brige-sve-da-santa-nebo-prekrije-ti-ima-di-prezimiti
Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi. -Karl Marks
ovek-slobodan-ako-moe-da-izabere-a-moe-da-izabere-ako-dovoljno-zna-da-bi-mogao-da-uporedi