Čovek može da nađe koliko god hoće prijatelja sa kojima će da priča, ali malo je onih sa kojim će da ćuti.


ovek-moe-da-nae-koliko-god-hoe-prijatelja-kojima-e-da-pria-ali-malo-onih-kojim-e-da-uti
momo kaporČovekmožedanađekolikogodhoćeprijateljakojimaćepričaalimaloonihkojimćutiČovek možemože dada nađenađe kolikokoliko godgod hoćehoće prijateljaprijatelja sasa kojimakojima ćeće dada pričaali malomalo jeje onihonih sasa kojimkojim ćeće dada ćutiČovek može damože da nađeda nađe kolikonađe koliko godkoliko god hoćegod hoće prijateljahoće prijatelja saprijatelja sa kojimasa kojima ćekojima će daće da pričaali malo jemalo je onihje onih saonih sa kojimsa kojim ćekojim će daće da ćutiČovek može da nađemože da nađe kolikoda nađe koliko godnađe koliko god hoćekoliko god hoće prijateljagod hoće prijatelja sahoće prijatelja sa kojimaprijatelja sa kojima ćesa kojima će dakojima će da pričaali malo je onihmalo je onih saje onih sa kojimonih sa kojim ćesa kojim će dakojim će da ćutiČovek može da nađe kolikomože da nađe koliko godda nađe koliko god hoćenađe koliko god hoće prijateljakoliko god hoće prijatelja sagod hoće prijatelja sa kojimahoće prijatelja sa kojima ćeprijatelja sa kojima će dasa kojima će da pričaali malo je onih samalo je onih sa kojimje onih sa kojim ćeonih sa kojim će dasa kojim će da ćuti

Ko hoće, nađe način. Ko neće, nađe opravdanje.Čovek može da izbegne nesreće koje mu Bog šalje, ali nema spasa od onih nesreća koje on sam na sebe navlači lošim životom.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.Čovek sve može, samo ako hoće.Čovek – sve može, samo ako hoće.