Čovek može ljubiti samo onoga za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba.


ovek-moe-ljubiti-samo-onoga-za-koga-uveren-da-e-biti-prisutan-kad-mu-ustreba
geteČovekmoželjubitisamoonogazakogauverendaćebitiprisutankadmuustrebaČovek možemože ljubitiljubiti samosamo onogaonoga zaza kogakoga jeje uverenuveren dada ćeće bitibiti prisutanprisutan kadkad mumu ustrebaČovek može ljubitimože ljubiti samoljubiti samo onogasamo onoga zaonoga za kogaza koga jekoga je uverenje uveren dauveren da ćeda će bitiće biti prisutanbiti prisutan kadprisutan kad mukad mu ustrebaČovek može ljubiti samomože ljubiti samo onogaljubiti samo onoga zasamo onoga za kogaonoga za koga jeza koga je uverenkoga je uveren daje uveren da ćeuveren da će bitida će biti prisutanće biti prisutan kadbiti prisutan kad muprisutan kad mu ustrebaČovek može ljubiti samo onogamože ljubiti samo onoga zaljubiti samo onoga za kogasamo onoga za koga jeonoga za koga je uverenza koga je uveren dakoga je uveren da ćeje uveren da će bitiuveren da će biti prisutanda će biti prisutan kadće biti prisutan kad mubiti prisutan kad mu ustreba

Čovek može da ljubi samo onog za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba. -Gete
ovek-moe-da-ljubi-samo-onog-za-koga-uveren-da-e-biti-prisutan-kad-mu-ustreba
Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba. -Gete
ovek-moe-voleti-samo-ono-bie-za-koje-uveren-da-e-biti-prisutno-kada-mu-zatreba
Ne treba voljeti ni onoga koga se bojiš, ni onoga ko se tebe boji. -Ciceron
ne-treba-voljeti-onoga-koga-se-boji-onoga-ko-se-tebe-boji