Čovek je najbliži sam sebi kada dosegne ozbiljnost deteta u igri.


ovek-najblii-sam-sebi-kada-dosegne-ozbiljnost-deteta-u-igri
heraklitČoveknajbližisamsebikadadosegneozbiljnostdetetaigriČovek jeje najbližinajbliži samsam sebisebi kadakada dosegnedosegne ozbiljnostozbiljnost detetadeteta uu igriČovek je najbližije najbliži samnajbliži sam sebisam sebi kadasebi kada dosegnekada dosegne ozbiljnostdosegne ozbiljnost detetaozbiljnost deteta udeteta u igriČovek je najbliži samje najbliži sam sebinajbliži sam sebi kadasam sebi kada dosegnesebi kada dosegne ozbiljnostkada dosegne ozbiljnost detetadosegne ozbiljnost deteta uozbiljnost deteta u igriČovek je najbliži sam sebije najbliži sam sebi kadanajbliži sam sebi kada dosegnesam sebi kada dosegne ozbiljnostsebi kada dosegne ozbiljnost detetakada dosegne ozbiljnost deteta udosegne ozbiljnost deteta u igri

Čovek postaje najbliži sebi kada postigne onakvu ozbiljnost koju ima dete dok se igra. -Heraklit
ovek-postaje-najblii-sebi-kada-postigne-onakvu-ozbiljnost-koju-ima-dete-dok-se-igra
Zrelost muškarca: to zvači ponovo steći ozbiljnost koju je čovek imao kao dete, u igri. -Fridrih Niče
zrelost-mukarca-to-zvai-ponovo-stei-ozbiljnost-koju-ovek-imao-kao-dete-u-igri
Čovek je najmanje svoj kada govori o sebi. Dajte mu masku i reći će vam istinu. -Oskar Vajld
ovek-najmanje-svoj-kada-govori-o-sebi-dajte-mu-masku-i-rei-e-vam-istinu